بررسی سینتیک رشد دانه برنج 30-70 حاوی آهن وسیلیسیم

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,542

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS09_077

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1385

چکیده مقاله:

در این تحقیق سینتیک رشد دانه برن70-30 حاوی آهن و سیلیسـیم مطالعـه شـده اسـت . بـرنج 70-30 حاوی ۳ / ۰ درصد آهن و ۵ / ۰درصد سیلیسیم بصورت اسلب با ضخامت ۰۲ میلیمتر ریختـه گـری گردیـد . ضخامت اسلب ریخته شده با نورد گرم به ۳ میلیمتـر و سـپس توسـط نـورد سـرد بـه ضـخامت نهـایی ۸ / ۱ میلیمتر رسانده شد . نمونه ها ی تهیه شده در حمام نمک مذاب بصـورت ایزوترمـال در محـدوده دمـایی 700-850 °C و زمانها ی مختلف آنیل شدند . اندازه دانه بوسیله اندازه گیر ی مساحت دانه ها توسط آنالیز تصویری تعیین گردید . نتایج نشان م ی دهد توزیع اندازه دانه نرماله شـده در دماهـا و زمانهـا ی مختلـف از نوع لگ - نرمال است و با گذشت زمان شکل توزیع تغییر نم ی کند ، لذا رشد دانـه نرمـال اسـت . سـینتیک رشد دانه از قانون پارابولیک پیرو ی کرده که بر اساس آن توان رشـد بـرای انـدازه گیـری مسـاحت برابـر n=0.18 و انرژی اکتیواسیون رشد دانه برابر Qgg=24.3 KJ/mole بدست آمد

نویسندگان

علی اکبری

گروه مهندسی متالورژی و مواد - دانشکده فنی - دانشگاه تهران

غلامحسین اکبری

مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی - کرمان

رضا محمودی

گروه مهندسی متالورژی و مواد - دانشکده فنی - دانشگاه تهران

مهدیه جمشیدی جم

مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی - کرمان