اثر عملیات حرارتی بر ریز ساختار و خواص برنجهای آلیاژی

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,404

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS09_076

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1385

چکیده مقاله:

برنجهای آل یاژی با درصد Zn بالا دارای فازهاوریزساختارهای مختلف مـی باشـند . ایـ ن فازهـا در دماهـا ی متفاوت دچار استحاله شده و م ی تواند منجر به ا یجاد فازها ی جد یـ دی شـو ند . عملیـ ات حرارتـ ی بـا اعمـال سیکل ها ی مختلف م ی تواند نوع و درصد حجم ی این فازها را تغ ییر دهدو منجر به ا یجاد خواص متنـوع ی گردد که ب ی شباهت به رفتار فولادها نم ی باشد . در ایـن تحقیـق نمونـه هـایی از آلیـاژ CuZn40Al1 کـه از بــرنجهــای بــا اســتحکام بــالا محســوب مــی شــود تحــت عملیــات حرارتــی بــا ســیکلهای متفــاوت قــرار گرفت . ریزساختارهای ایجاد شده به کمک میکروسکوپ نوری و آنالیزگر تصویری مورد بررسی کمی و کیفــی قــرار گرفــت . بــا اســتفاده از دســتگاه XRD و تهیــه الگــوی تفــرق ،فازهــای ایجادشــده شناســایی گردیدند . تغییرات سختی نمونه ها توسط سختی سـنج ویکـرز و سـختی فازهـا توسـط میکروسـختی سـنج اندازه گیری شدند . به منظور شناسایی بیشتر ریزساختار از میکروسکوپ الکترونی روبشی همراه بـا میکـرو آنالیزگر EDX استفاده گرد ید . نتایج به دست آ مده نشان می دهد که بعد از عملیات آنیلینگ کامـل و سـرد کردن در آب ریزساختار عمدتا دارای یک فاز می باشد،با سرد کردن در کوره ریزساختار دارای سـه فـاز متفاوت می باشد وهمچنین در نمونه های سرد شده در هوا نیز سه فاز متفاوت شناسایی شد . اما درصد ایـن فازها در دو نم ونه اخیر متفاوت می باشد . بین نتـایج سـختی و ریزسـاختار هـای بـه دسـت آمـده همخـوانی مناسبی مشاهده می شود .

نویسندگان

غلامحسین اکبری

مرکز بین المللی علوم وتکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی

ایمان ابراهیم زاده

دانشگاه شهید باهنر کرمان