تاثیر عناصر آلیاژی و ناخالص بر ریز ساختار و سختی برنج B70حین فرایند آنیل

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 3,151

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS09_072

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1385

چکیده مقاله:

در این تحقیق تأثیر عناصر آلیاژی بر رفتار بازیابی و بـازبلوری و میـزان سـختی ایجـاد شـده در بـرنج B ۰۷ بررسی شده است برای این منظور آلیاژ برنج B ۰۷ به عنوان فلز پایه همراه با دو آلیاژ مختلف دیگـر شـامل عناصر آهن و آلومینیم تهیه شد . بعد از % 70 کاهش در سطح مقطع با نورد سرد، نمونـه هـای تهیـه شـده در حمام نمک مذاب به صورت ایزوترمال در محدوده ی دمای °с ۰۰۷ - ۰۰۴ و زمان هـای مختلـف، آنیـل و سپس به سرعت در آب سرد شدند . ریزساختار به دست آمده توسط میکروسکوپ نـوری بررسـی شـد و تغییرات سختی نمونهها حین فرایند آنیل با میکروسختیسنج تعیین گردید . بررسیهای میکروسکوپی نشان می دهد که مورفولوژی ریزساختار نمونه های آلیاژی بـا بـرنج پایـه ک ـ املاً تفـــاوت داشـــته بـــه طـــوری کـــه در نمونـــه هـــای آلیـــاژی ســـاختار بســـیار ریـــزی بـــه دســـت میآید و در سینتیک تبلورمجدد آنها نیز روند کندی دیده میشود . اما در برنج پایـه در مـدت زمـان هـای خیلی کوتاه تبلورمجدد کامل و حتی رشد دانه ها نیز مشـاهده مـی شـود . همچنـین در تغییـرات سـختی نیـز رابطه سیستماتیکی با تغییرات ریزساختاری دیده می شود به طوری که تبلورمجدد نمونه های دارای عناصـر آلیاژی در دماهای پایین کامل نم یشود و تغییرات سختی نیز مقدار ثـابتی را در ایـن محـدوده ی دمـایی و زمانی نشان میدهد . این موضوع در تولید صنعتی برنجهای آلیاژی میتواند حائز اهمیت باشد .

نویسندگان

غلامحسین اکبری

رییس پژوهشکده مواد مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم مح

حمیده قطبی راوندی

کارشناس مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی