بررسی سینتیک اکسیداسیون مولیبدنیت به روش ترموگراویمتری غیر ایزوترمال و محاسبه کمیته های سینتیکی با استفاده از تابع E2

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,400

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS09_037

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1385

چکیده مقاله:

سینتیک اکسیداسیون مولیبد نیت در یک آزمایش TGA-SDTA غیر ایزوترمال با سرعت گرم شدن ثابت بررسی گردید . در این بررسی انداره گیری سطح ویژه نمونه بـه روش BET وتعیـین ترکیـب محصـول بـه روش XRD انجام گردید . مدل سازی اطلاعات حاصـل ازآزمـایش TGA بـه روش هـای مختلـف انجـام گرفت و مشخص گردید که مکانیزم اکسیداسیون در آزمایش TGA عمدتا کنتـرل شـیمیائی مـی باشـد . بررسی اکسیداسیون مولیبدنیت به روش غیرایزوترمال نشان داد که واکنش در دمای ºC 350شـروع شـده ودر دمای ºC 470 سرعت آن شدیدا افزایش می یابد . مدل سازی اطلاعات نشان داد که در ایـن آزمـایش واکـــنش کنتـــرل شـــیمیایی مـــی باشـــد . بـــا اســـتفاده از تـــابع E2 انـــرژی اکتیواســـیون محاســـبه و برابر kcal/mol 32بدست آمد .

نویسندگان

رضا ابراهیمی

دانشجوی دکتری مواد دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نج

محمد حسن عباسی

دانشیار ، دانشگاه صنعتی اصفهان

علی سعیدی

استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان