بررسی رفتار خوردگی میکروبی فولاد کربنی با روش نویز الکتروشیمیائی

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,938

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS09_020

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1385

چکیده مقاله:

درایـــن پـــژوهش خـــوردگی فـــولاد کربنـــی ســـاده در محـــیط حـــاوی SRB توســـط روش نـــویز الکتروشــیمیایی در مــدت ۷ مــاه مــورد بررســی قــرار گرفــت . تغییــرات پتانســیل مــدار بــاز و جریــان در دامنــه زمــانی در فواصــل زمــانی ۱ ماهــه، انــدازه گیــری وبــا آنــالیز در دامنــه فرکانســی توســط روش مــاکزیمم انتروپــی، منحنــی هــای PSD حاصــل شــد . درتمــامی منحنــی هــای PSD مربــوط بــه نمونــه هــای غوطــه ور در محــیط حــاوی SRB ، شــیب ناحیــه roll-off معــادل ۲ ‐ بــود . وهمچنــین نتــایج نشــان داد کــه خــوردگی بوجــود آمــده روی ســطح نمونــه هــا از نــوع حفــره ای مــی باشــدکه در مــاه دوم، شــروع حفــره دار شــدن ودر مــاه چهــارم، پــنجم و ششــم انتشــار حفــره هــا رخ داده اســت . نتــایج حاصــل از روش امپــدانس متنــاوب منحنــی واربــورگ را نشــان داده اســت وکــم بــودن نــرخ خــوردگی را مربــوط بــه فــیلم پاســیو مــی دانــد . همچنــین شناســایی ماکیناوایــت در پایــان مــاه ششــم وهفــتم و منگنوکلســیت در پایــان مــاه هفــتم بــه کمــک تکنیــک پــراش پرتــو ایکــس نشــان دهنــده خــوردگی میکروبــی در محیط است .

کلیدواژه ها:

باکتری احیاء کننده سولفات ، خوردگی میکروبی ، نویز الکتروشیمیایی و فولاد کربنی

نویسندگان

آرش فتاح الحسینی

دانشجوی دکترا، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

احمد ساعت چی

استاد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

محمد حسین فتحی

استادیار ، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان