تبلور مجدد دینامیکی پیوسته در تغییر فرم گرم فولاد عاری از عناصر بین نشین تیتانیم دار

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 4,122

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS09_018

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1385

چکیده مقاله:

در این تحقیق با اسـتفاده از آزمـایش پـیچش و بـا کمـک تکنیـک پـراش الکتـرون تفـرق یافتـه برگشـتی ( EBSD ) ، رفتار فاز فریت در حین تغییر فرم گـرم مـورد مطالعـه قـرار گرفتـه اسـت . فـاز فریـ ت در ایـن فولادها دارای ان رژی نقص در چیدن بس یار بالایی است بنابراین لغزش نابجاییه ا خیلی راحت و سریع انجام می شود . در نتیجه این بازیابی دینامیکی ب سیار شد ید نابجاییها به سرعت مرزهای فرعی را تشکیل می دهند، با ادامه تغییر فرم، نابجاییهای جدید تولید شده و به این مرزهـای کوچـک زاویـه مـی پیو ندنـد و همـراه بـا مکانیزم چرخش دانه های فرعی، زاویه این مرزها بزرگ می شود و به مرز اصـلی تبـدیل مـی شـوند، ایـن پدیده، تبلور مجدد دینامیکی پیوسته ) ) CDRX نامیده شده است

نویسندگان

رامین ابراهیمی

بخش مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز

عباس نجفی زاده

دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان .

پیتر هادسون

School of Engineering and Technology, Deakin University, Australia.