اثر سیکل آنیل میان بحرانی در ریزساختار و خواص مکانیکی فولاد دوفازی نورد سرد شده

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,021

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS09_008

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1385

چکیده مقاله:

در این پژوهش اثر دما و زمان آنیل میان بحرانی بر روی ریز ساختار و خـواص مکـانیکی فـولاد دو فـازی حاوی /١٨ ۰ % و ۱ % یکبار بدون کار سرد و بار دیگر با ٦٢ درصد کار سرد اولیه مورد برسی قرار گرفت . بــدین منظــور نمونــه هــا در دماهــای میــان بحرانــی٧٤٠ ، ٧٨٠ و ٨٢٠o C بــرای زمــان هــای ۵ و ١٠ دقیقــه نگهداری شده و سریعا در آب کوئنچ شدند، تا ریز ساختار دو فازی فریتی مارتنزیتی حاصل شود . سـپس کلیه نمونه ها تحت آزمایش های کشش، سختی سنجی و متالوگرافی نوری و SEM قرار گرفتند . نتایج نشان دادند که با افزایش دمای آنیل میان بحرانی، اندازه دانه فریت و کسر حجمی مارتنزیت افزایش می یابند و نیز ا فزایش زمان آنیل میان بحرانی منجر به کاهش اندازه دانه فریت و افزایش میـزان مارتنزیـت می شود . با افزایش دما و زمان آنیل میـان بحرانـی، اسـتحکام تسـلیم، اسـتحکام کششـی نهـایی و سـختی افزایش وکرنش کل کاهش می یابند . همچنین نمونه های با ٦٢ درصد کـار سـرد اولیـه نسـبت بـه نمونـه های بدون کار سرد اولیه، استحکام مکانیکی و سختی بالاتر و کرنش کل پایین تری را نشان دادند

نویسندگان

ساسان ولاشجردی فراهانی

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه

شهرام خیر اندیش

دانشیار، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران

علیرضا خاوندی

دانشیار، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران