طراحی و شبیه سازی یک فیلتر فعال برای بهبود کیفیت توان مراکز رایانهای

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,624

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PSC20_158

تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1385

چکیده مقاله:

رایانــههــا از جملــه وســایلی هســتند کــه در بســی اری از کاربردهای خانگی، تجاری و صنعتی به طـور گسـترده یافـت میشوند . این دستگاهها که از منـابع تغذیـه سـوئیچینگ بهـره میبرند مصرف کننده هایی غیر خطی هسـتند کـه جریـانی بـا هارمونیکهای بالا را به شبکه برق تحمیـل مـی کننـد . بـه ایـن ترتیب این جریان مغشوش و هارمونیکی به میز ان زیـادی بـر مؤلفههای کیفیت توان از جمله اعوجاج هارمونیکی کل جریان و ولتاژ تاثیر منفی می گذارد . در این مقاله بـا در نظـر گـرفتن یک مدل جریانی برای رایانه شخصی، فیلتر فعالی بـرای یـک رکز رایانهای طراحی شده است . مدلسازی این مرکز و فیلتـر فعال اینورتری مورد نظر در نـرم افـزار MATLAB و حـل معادلات آن به روش اویلر انجام گرفته اسـت . در ایـن راسـتا برای محاسبه مؤلفه اصلی جریـان روش تبـدیل فوریـه بهبـود یافته با پنجره لغزان بکار برده شده است . در بخش دوم مقالـه یک کنترل کننده تناسبی برای کنترل ولتاژ بـاس DC طراحـی شده است . ضمنا در این مقالـه مدولاسـیون بانـد هیسـترزیس بصورت نامتقارن در نظر گرفته شده است . نتایج شبیه سـازیها نشان میدهد که عمل حذف هارمونیکهای جریان بار بخـوبی انجام گرفته است

نویسندگان

جاوید خراسانی

دانشجوی کارشناسی ارشد قدرت

علی اکبر قره ویسی

عضو هیات علمی بخش مهندسی برق دانشگاه شهید باهنر کرمان، محقق پژوهشکد

سیدابراهیم حسینی

عضو هیات علمی گروه برق دانشگاه تربیت معلم سبزوار

مسعود رشیدی نژاد

عضو هیات علمی بخش مهندسی برق دانشگاه شهید باهنر کرمان، محقق پژوهشکد