تعیین سهم مولفههای تشکیل دهنده بار به کمک الگوریتم ژنتیک

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,380

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PSC20_139

تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1385

چکیده مقاله:

برای انجام مطالعـات گونـاگون در سیسـتم توزیـع و فـوق توزیع از جمله برنامه ریزی و طراحی شبکه، پـیش بینـی بـار، اعمال مـدیریت مصـرف و محاسـبات پارامترهـای گونـاگون اطلاعات مولفههای تشکیل دهنده بار مورد نیـاز مـی باشـد . از آنجایی که امکان ثبت و ضبط اطلاعات مولفه های بـار وجـود ندارد، برای بازیابی اطلاعات مولفه های مختلـف بـار، بایـد از منحنی بار کل ثبت شده استفاده کرد . در راهکـار ارائـه شـده این مقاله با دریافت اطلاعاتی از جمله جریـان ابتـدای فیـدر، نوع اشتراک و مدل های نوعی مول فهها و با در نظر گرفتن تاثیر عوامل تغییر دهنده محیطی و اجتماعی بر منحنـی نـوعی 1 بـار مولفههای مختلف ( مانند تاثیر تغییر فصـول و تعطیـل یـا غیـر تعطیل بودن روز بر منحنی بار مولفه ها ) بـا ایجـاد یـک مـدل ریاضی ساده و سپس تبدیل آن به یـک مسـاله بهینـه سـازی برای سهم هر یک از مولفه ها از بار کل، با استفاده از الگوریتم ژنتیک سهم هر یک از مولفه ها و ضرایب مربوط محاسبه می - شوند . در نهایت نیز روش ارائه شده بر اطلاعات واقعـی یـک فیدر پیاده سازی شده و نتایج ارائه میشود .

نویسندگان

مهدی بهرنگ راد

دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی مهندسی، بخش برق

محمودرضا حقی فام

دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی مهندسی، بخش برق

سیدهادی حسینی

هیات علمی دانشگاه زنجان