بررسی اثرات قطار برقی تبریز - جلفا بر نامتعادلی ولتاژ شبکه فوق توزیع تغذیه کننده آن و ارائه راهکارهای بهبود و رفع نامتعادلی

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 3,343

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PSC20_137

تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1385

چکیده مقاله:

استفاده از سیستمهای تکفاز یا دو فاز متداول بـرای تغذیـه قطارهای برقی موجـب ایجـاد نامتعـادلی در شـکل موجهـای جریان و ولتاژ شبکه های تغذیه کننده آن شده و نهایتاً موجب کاهش کیفیت توان شبکه می گردد . با توجه بـه رونـد رو بـه گسترش استفاده از سیستمهای قطارهای برقی برون شهری در ایران خصوصاً در مسیرهای تهران - اصفهان و تهـران - مشـهد لزوم بررسی مشکلات ن امتعادلی ولتـاژ و جریـان شـبکه هـای تغذیه کننده آنها ضروری بنظر می رسد . در این مقاله ابتدا بـه بررسی اثرات نامتعادلی ناشی از سیستمهای تغذیـه قطارهـای برقی بر شبکه های قدرت می پردازیم . آنگاه سـاختار سیسـتم قطار برقی تبریز - جلفا بعنوان یک بار نامتعادل در شبکه بـرق آذربایجان مورد بررسـی قـرار گرفتـه و ویژگیهـای نامتعـادلی شبکه بصورت شبیه سازیهای انجام شده بررسـی مـی گـردد . سپس راهکارهای بهبـود و حـذف نامتعـادلی در شـبکه هـای تغذیه قطارهای برقی پیشنهاد شده و ایـن راهکارهـا از لحـاظ حداقل و حداکثر میزان تولید نامتعادلی در شبکه مقایسـه مـی گردند .

کلیدواژه ها:

قطار برقی ، کیفیت برق ، نامتعادلی ولتاژ و جریان ، بهبود نامتعادلی

نویسندگان

فرهاد شهنیا

دفتر تحقیقات و استاندارد - شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی

میترا سرهنگ زاده

شرکت توزیع نیروی برق تبریز

سیدحسین حسینی

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - دانشگاه تبریز