بررسی کمی و کیفی آلاینده های زیست محیطی نیروگاه شازند

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,832

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PSC20_055

تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1385

چکیده مقاله:

هر صنعت باتوجه به خصوصیات خـاص خـود آلاینـده هـای مختلفی را به محیط وارد می کند، و اگـر ایـن آلاینـده هـا بـه شکل کنتـرل نشـده ای وارد محـیط زیسـت پذیرنـده شـوند، مشکلات مختلفی را بر بخشهای مختلف آن ایجاد  می کننـد . نیروگاه شازند جزو یکی از صنایع مهم کشور می باشد که در راستای هدف تولیـد بخشـی از بـرق موردنیـاز کشـور، از احتراق سوختهای فسیلی استفاده می کند . شـکل و نـوع ایـن فعالیت، باعث تولید آلاینده های مختلف هوا، آب و ضـایعات جامد می شود . در یک مطالعه جامع، میزان حضور این آلاینده ها از جهت کمی، و نیز اثرگذاری آنها بر کیفیـت منـابع آب و هوای پیرامون نیروگاه بررسی شده ا ست . نتایج بررسـی نشـان داد که علیرغم کنترل فرآیند، در برخی مواقع ممکن اسـت بـه دلیل ماهیت احتـراق و ضـعف در سیسـتم تصـفیه فاضـلاب، آلاینده های هوا و آب بیش از حـدود مجـاز اسـتاندارد ایـران انتشار یابند . همچنین یک روش محاسباتی ساده که می توانـد برای کنترل لحظه ای پارامتر های آلودگی هوای نیروگاهها قابل کاربرد باشد، ارائه و برای این نیروگاه بکار برده شده است . بر اساس نتایج محاسبات برای یک زمان انتخـابی میـزان غلظـت گازهای خروجـی CO ، NOx و SO2 بـه ازای هـر مگـاوات ساعت برق تولیدی بترتیب در زمان گازسوز بودن نیروگـاه 0 و 1/3 و 0/001 و در زمان مازوت سـوز بـودن 0 و 2 و 13/5Kg/MW.hr . می باشد

نویسندگان

علی اکبر فیضی

مرکز توسعه فناوری نیرو ( متن ) ایران

ملک محمد منصوری

مرکز توسعه فناوری نیرو ( متن ) ایران