درآمدی بر روش های تامین مالی در پروژه های حوزه عمران شهری استان یزد

نوع محتوی: گزارش
زبان: فارسی
شناسه ملی سند علمی: R-2015796
تاریخ درج در سایت: 9 تیر 1403
دسته بندی علمی: اقتصاد و دارائی
مشاهده: 341
تعداد صفحات: 37
سال انتشار: 1402

فایل این گزارش در 37 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این گزارش:

چکیده گزارش:

تامین مالی پروژههای شهری یکی از چالشهای مهم برای شهرداریهای جهان به ویژه برای شهردار یهای ایران است. در این راه
شیو ههای مختلفی برای تامین مالی پروژههای شهری طراحی و اجرا شده است که طیف گستردهای از روشهای مختلف از تامین
مالی سنتی )متکی بر بودجه داخلی شهرداری( و شیوههای نوین )تامین مالی خودگردان اعم از بازارهای مالی و شراکت عمومی–
خصوصی( را در بر میگیرد. یکی از مهمترین موضوعات در خصوص شیو ههای تامین مالی، امکان مقایسه و بررسی تطبیقی شیو ههای
مختلف بر پایه معیارهای بهینگی است. در این راه باید معیارهایی طراحی و تدوین شود که بتوان بر اساس آنها، به مقایسه شیوههای
مختلف تامین مالی پرداخت. در این مقاله، به بررسی و مقایسه سه شیوه اصلی تامین مالی شامل تامین مالی سنتی ، تامین مالی بر
پایه بازارهای مالی و تامین مالی بر پایه الگوهای شراکت عمومی–خصوصی پرداخته شده است. در این راه، سه شیوه فو ق در قالب
سه معیار اصلی ) معیارهای عمومی، معیارهای اقتصادی و معیارهای فنی( با یکدیگر مقایسه شدهاند. معیارهای عمومی شامل دو معیار
)شفافیت اطلاعات و نحوه مشارکت بخش خصوصی(، معیارهای اقتصادی شامل پنج معیار )نظریه اقتصادی، ا ندازه منابع مالی، مدیریت
دارایی، سودآوری و درآمدزایی و ارزش دارایی در پایان دوره( و معیارهای فنی شامل چهار معیار )کارایی، بازه زمانی، کامل بودن
فرآیند و درجه اهمیت ریسک( است. در مجموع سه شیوه تامین مالی بر اساس سه معیار اصلی و یازده معیار فرعی با یکدیگر مقایس ه
شدهاند.

نویسندگان

محمد دهقان منشادی

دکترای علوم اقتصادی ، مدیر کل اموراقتصادی و دارایی استان یزد.

علی دهقان

کارشناس ارشد علوم اقتصادی ، کارشناس اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد.

پروین پوررحیم

کارشناس ارشد علوم اقتصادی، کارشناس اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد.