ارائه الگوی معادلات ساختاری تاثیر سبک های مدیریت استراتژیک بر عملکرد سازمانیبا در نظر گرفتن نقش تعدیل کننده سبک های تصمیم گیری در شهرداری بندرعباس

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 27

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICAMIB13_056

تاریخ نمایه سازی: 1 تیر 1403

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی معادلات ساختاری تاثیر سبک های مدیریت استراتژیک بر عملکرد سازمانی با در نظر گرفتن نقشتعدیل کننده سبک های تصمیم گیری در شهرداری بندرعباس بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی و همبستگی بود. در پژوهشحاضر جامعه آماری کلیه کارکنان و مدیران شهرداری بندرعباس ۵۵۷۲ نفر در سال تحصیلی ۱۴۰۲ - ۱۴۰۳ بود .حجم نهایی نمونه بامحاسبه بیش برآورد و پیش بینی ریزش آزمودنی به ۳۵۹ نفر افزایش یاف ت. روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ایبود. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های محقق ساخته استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون ضریبهمبستگی پیرسون و تحلیل مسیر و از روش معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد. نتایج نشان داد که سبک های مدیریت استراتژیک بر عملکرد سازمانی با در نظر گرفتن نقش تعدیل کننده سبک های تصمیم گیری در شهرداریبندرعباس، تاثیر معناداری وجود دارد

نویسندگان

علی هاشمی نیا

کارشناس ارشد ، مدیریت بازرسی ، شهرداری بندرعباس، بندرعباس ، ایران .

حسام زمانی

کارشناس ارشد، مدیریت بازرسی ، شهرداری بندرعباس، بندرعباس ، ایران

علی مصلی نژاد

کارشناس ، مدیریت بازرسی ، شهرداری بندرعباس، بندرعباس ، ایران