بررسی اثر میانجی ساختارهای مدیریت دانش بر ارتباط بین مدیریت جانشین پروری و ارتقاء حافظه سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان قم

سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 21

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PAYA-6-61_060

تاریخ نمایه سازی: 29 خرداد 1403

چکیده مقاله:

هدف از انجام این تحقیق، بررسی اثر میانجی ساختارهای مدیریت دانش بر ارتباط بین مدیریت جانشین پروری و توسعه حافظه سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان قم بود. روش تحقیق توصیفی- همبستگی و جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان قم بوده که تعدادشان ۸۲ نفر می باشد. برای نمونه گیری از روش کل شمار استفاده گردید. برای بررسی متغیر های تحقیق از ابزار پرسشنامه استفاده شد که دارای ۱۳۸ سوال است و سه متغیر ساختارهای مدیریت دانش، حافظه سازمانی و مدیریت جانشین پروری را می سنجد. پایایی پرسش نامه ها به وسیله ضریب آلفای کرونباخ (فرایندهای مدیریت دانش: ۰.۹۵۹؛ حافظه ی سازمانی: ۰.۹۱۲؛ مدیریت جانشین پروری: ۰.۹۸۲) تایید شد، روایی محتوایی پرسش نامه ها توسط جمعی از اساتید دانشگاه و روایی سازه آنها توسط تحلیل عاملی تاییدی مورد تایید قرار گرفت. به منظور تحلیل یافتهها در بخش توصیفی، از میانگین و انحراف معیار استفاده شد در آمار استنباطی از کولموگروف اسمیرنوف و مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر به کمک نرم افزار لیزرل جهت آزمون فرضیه ها استفاده شد. یافته نشان داد که، مدیریت جانشین پروری در حافظه ی سازمانی با توجه به میانجی گری فرایندهای مدیریت دانش تاثیر مثبت ومعناداری دارد، مدیریت جانشین پروری در حافظه ی سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد، مدیریت جانشین پروری در فرایندهای مدیریت دانش تاثیر مثبت و معناداری دارد، فرایندهای مدیریت دانش در حافظه ی سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد، ابعاد مدیریت جانشین پروری در حافظه ی سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد.

نویسندگان

جواد محمد زاده

۱- دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات

داود رضایی

۲-دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بروجرد