بخش بندی بازار مصرف کنندگان شامپو بر اساس مدل منافع پژوهی خرید

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 40

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

DHCONF07_432

تاریخ نمایه سازی: 15 خرداد 1403

چکیده مقاله:

یکی از مدل هایی که امروزه برای بخش بندی بازار مورد استفاده قرار می گیرد مدل "منافع پژوهی خرید" است. منافع پژوهی بهانواع مزیت هایی اطلاق می شود که مصرف کنندگان در محصولات جستجو می کنند..بنابراین، در این تحقیق بازار شامپو بر اساسمنافع مورد نظر مصرف کنندگان شهر شیراز بخش بندی می شود. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماریپژوهش را کلیه مصرف کنندگان شامپو صحت در شهر شیراز تشکیل داده و نمونه مشتمل بر ۳۰۰ نفر از مصرف کنندگان شامپوصحت در مناطق پنجگانه (شمال- جنوب- مرکز- شرق- غرب) شهر شیراز است. ابزار پژوهش، پرسشنامه با مقیاس پنج درجه ای لیکرت است.مدل تحقیق با ۱۶ متغیر مورد ارزیابی قرار گرفت. تحلیل داده های تحقیق در سه مرحله است. در مرحله اول با استفادهاز تحلیل عاملی تعداد متغیرها به شش متغیر کاهش یافت سپس شش متغیر استخراج شده به عنوان متغیر ورودی الگوریتت تحلیلخوشه ای K-Means در نظر گرفته شده ،بعد از اجرای تحلیل خوشه ای، بازار با توجه به منافع مورد نظر مصرف کنندگان به پنجبخش تقسیم شد. بعد از شناسایی بخش ها به آزمون فرضیات پرداخته شد. نتایج آزمون های آماری نشانگر وجود رابطه معنای داریبین عوامل " وضعیت تاهل، تعداد اعضای خانواده، تحصیلات، شغل، درآمد، میزان مصرف، وفاداری "با منافع مورد نظر مصرفکنندگان شامپو است که در قالب بخش های بازار ارائه شده است. در این تحقیق فرضیه های تاثیر جنسیت مصرف کنندگان و سندر انتخاب و خرید شامپوی مصرفی تایید نشد.

نویسندگان

مسعود بیرجندی

گروه مدیریت، مرکز خنج، دانشگاه آزاد اسلامی، خنج، ایران