آقای دکتر مسعود بیرجندی

Dr. Masoud Birjandi

استادیار گروه مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد خنج

Researcher ID: (260440)

3
5
2
3
5
1
12
16

مقالات بین المللی خارج از کشور

 •  Jahromi, N. M., Darabi, S. A., & Birjandi, M. (2014). The Effect Of Cost Leadership Strategy On ROA and Future Performance Of Accepted Companies in Tehran Stock Exchange. Research Journal of Finance and Accounting , Vol 5, No. 7.
 •  Birjandi, M. and Ataei, M. 2013. The relationship between the quality of work life and organizational commitment of the employees of Darab Cement Company: Case study in Iran International journal of Business, Economics and Finance, 1: 154-164
 •  Niousha, D., Masoud, B. & Hamid, B. (2015). Factors influencing the adoption of electronic payment cards in urban micro-payments. Basic Research Journal of Business Management and Accounts. 4(2) pp. 62-70
 •  Gholami S, Birjandi M. The Effect of Market Orientation and Entrepreneurial Orientation on The Performance of SMEs. Journal of Current Research on Science. ISSN 2016; 2322-5009:361-368.
 •  Honarbkhsh, S., Birjandi, H., & Birjandi, M. 2013. The Effects of Dividend Policy on Market Value on Companies Listed in Tehran Stock Exchange. International Review of Management and Business Research, vol. 2, Issue. 1
 •  Birjandi, M. Birjandi, H. Sharafi, Ali. and Mihandoost, R.(2013).The Relationship between Quality of Work Life and Performance of the Managers of SMEs of Shiraz Industrial Town- Case study in Iran. Prudence Journal of Business Management, Vol.1 (2),pp.21-28
 •  Birjandi, M., Hamid, M. R. & Birjandi, H. (2013). Customer segmentation based on benefit sought approach: Case of Sehat Shampo in Iranian market. Issues in Business Management and Economics, 1 (2).
 •  Birjandi, M., Gholami, A., Haghighi, M. (2018). Creating utilitarian and hedonic Purchasing Values on satisfaction and loyalty to Shopping Centers (case study: Shiraz hyperstar). Journal of Strategic Management Studies, 9(35), 101–119
 •  Birjandi, H., Birjandi, M., Mihandoost, R., & Sedaghat, M. (2013). The relationship between the auditor and the client and its impact on audit quality in Iran. International Journal of Accounting, Banking and Management, 1(2), 20–33.
 •  Birjandi, H., Birjandi, M., & Hajizadeh, G. R. (2013). Spatial distance between auditor and client and its impact on audit quality on companies listed in Tehran Stock Exchange. International Journal of Economics, Business and Finance, 1(11), 409-419.
 •   The Effect of Shopping Values Pattern on Customers’s Intention to Repurchase
 •  The Study Effect of Liquidity on Capital Structure Decisions in the Tehran Security Exchange
 •  Identification and Prioritization of the Effective Factors on Employee Productivity of SMEs of Shiraz Industrial Town Using AHP and TOPSIS Techniques: Case Study In Iran
 •  Market segmentation based on the expected benefits of consumers: Case of TONDAR 90 automobile in Iranian market
 •  Customer Segmentation Based on Benefits of Consumer Demand: Case of Parjak Shampoo in Iranian Market
 •  The effect of market orientation and entrepreneurial orientation on the performance of SMEs

تالیفات

 • پایان نامه طراحی و تبیین مدل ایجاد وفاداری و نقش آن در خرید مجدد مشتریان در مراکز خرید (دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج) - 1397 - فارسی
 • پایان نامه تعیین و شناسایی معیارهای مدل منافع پژوهی خرید برای بخش بندی بازار (دانشگاه شهید بهشتی) - 1388 - فارسی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه تدریس در موسسه آموزش عالی قشم (1388-1390)
 • سابقه تدریس در دانشگاه پیام نور خنج (1390-1394)
 • سابقه تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم (1389-1389)
 • سابقه کار دانشگاهی در مسئول امور پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی خنج (1390-1400)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر گروه رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی خنج (1390-1400)

جوایز و افتخارات

 • دانشجوی ممتاز مقطع کارشناسی در رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه هرمزگان (1385)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • اندیشه سیاسی اسلام - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز (1392)
 • برنامه های فرهنگی طرح ضیافت اندیشه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز (1392)
 • انگیزش یاد دهی اثربخش - دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب (1391)
 • روانشناسی تربیتی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب (1391)
 • آشنایی با قوانین و آیین نامه های پژوهشی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا (1390)
 • آشنایی با قوانین و آیین نامه های آموزشی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا (1390)
 • مدیریت خلاق - دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا (1390)
 • الگوهای یاددهی و یادگیری - دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا (1390)
 • ارزشیابی و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا (1390)
 • مدیریت خرید خارجی - دانشگاه هرمزگان (1386)
 • آشنایی با مدل های تعالی سازمان و EFQM - اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی هرمزگان (1384)
 • ارزیابی و خود ارزیابی بر اساس EFQM - اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی هرمزگان (1384)