تاثیر تمایل سرمایه گذاری بر پذیرش سیستم های گزارشگری امن و کیفیت گزارشگری مالی

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 42

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ENGTCONF07_001

تاریخ نمایه سازی: 13 خرداد 1403

چکیده مقاله:

این مطالعه به بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و سیستم های گزارشگری امن با تمایل سرمایه گذاری، با هدف شناسایی واضح تر نقش کیفیت گزارشگری مالی و سیستم های گزارشگری امن ، مورد بررسی قرار گرفته است . روش تحقیق این مطالعه رویکرد تحلیلی - توصیفی از نوع پس رویدادی است . جامعه آماری مورد نظر تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، نمونه گیری به روش حذفی صورت گرفت و تعداد ۱۰۵ شرکت از صنایع مختلف بازار بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۶ انتخاب شدند، در ادامه پس از مطلوب بودن پیش آزمون های آماری و مانایی متغیرهای تحقیق ، نتایج حاصله از رگرسیون مطالعه به روش پانل دیتا نشان داد که : الف ) بین کیفیت گزارشگری مالی و تمایل سرمایه گذاری رابطه معنی داری وجود دارد و ب) بین سیستم های گزارشگری امن و تمایل سرمایه گذاری رابطه معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

علی اصغر میرداروطن

دانش آموخته کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی شرق گلستان

وحید یونسی

دانش آموخته کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی