مقایسه ابعاد منش در سالمندان با و بدون تجربه آزاردیدگی

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 51

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CTCONF08_0127

تاریخ نمایه سازی: 3 خرداد 1403

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف مقایسه ابعاد منش در سالمندان با و بدون آزاردیدگی انجام شد. نمونه پژوهش ۷۱ سالمند با و ۹۲ سالمند بدون آزاردیدگی بود که براساس نمره برش ۴ و بالاتر در پرسشنامه سالمندآزاری والک و مصاحبه بالینی از میان سالمندان شهر رشت در سال ۱۴۰۱ انتخاب شدند. برای جمع آور ی دادهها از پرسشنامه سرشت و منش کلونینجر استفاده شد. دادهها با آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری تحلیل شد. نتایج نشان داد که ابعاد منش در سالمندان آزاردیده به طور معنی داری کمتر از سالمندان بدون آزاردیده است . این یافته ها بیان می کند که شخصیت به ویژه جنبه های اکتسابی آن می توانند زمینه سالمندآزار ی را فراهم سازند.

نویسندگان

نیلوفر زاهدی بیالوائی

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه گیلان، رشت، ا یرا ن

عباس ابوالقاسمی

استاد تمام گروه روانشنا سی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ا یران

سیدموسی کافی

استاد تمام گروه روانشنا سی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ا یران