پیش بینی اضطراب اجتماعی بر اساس سبکهای دلبستگی ناایمن و انتقاد از خود در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 85

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RAVAN06_0149

تاریخ نمایه سازی: 11 اردیبهشت 1403

چکیده مقاله:

هدف و زمینه: پژوهش حاضر باهدف پیش بینی اضطراب اجتماعی بر اساس سبکهای دلبستگی ناایمن و انتقاد از خود در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم انجام شد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی و طرح پژوهش از همبستگی بود.روش بررسی: جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم شهرستان بجنورد در سال تحصیلی ۹۹ - ۹۸ میباشد. که از بین آنها ۲۸۸ نفر به شیوه نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند و پرسشنامه های، سبکهای دلبستگی هازن و شیور، انتقاد از خود و اضطراب اجتماعی کانور را تکمیل کردند. نتایج حاصل با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شد. یافته های پژوهش حاضر نشان داد، هر دو زیر مقیاس دلبستگی اجتنابی ( P<۰/۰۰۱) و دلبستگی اضطرابی P<۰/۰۱) )، همینطور انتقاد از خود ( P<۰/۰۰۱) توانسته اند بهطور معناداری نمره اضطراب اجتماعی را پیشبینی کنند.نتیجه گیری: از نتایج پژوهش حاضر میتوان نتیجه گرفت که انتقاد از خود و سبکهای دلبستگی ناایمن پیشبینی کننده اضطراب اجتماعی دانش آموزان هستند.

نویسندگان

پریسا طالب خواه

گروه مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران

مسعود غلامعلی لواسانی

دانشیار گروه آموزشی روانشناسی تربیتی و مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران

زهرا نقش

دانشیار گروه آموزشی روانشناسی تربیتی و مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران