تاثیر راهبردهای شناختی و فراشناختی بر ابعاد خودپنداره و ابعاد اهمال کاری دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهر شیراز

سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 58

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SREE-2-13_021

تاریخ نمایه سازی: 9 اردیبهشت 1403

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر راهبردهای شناختی و فراشناختی بر ابعاد خودپنداره و ابعاد اهمال کاری دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهر شیراز انجام شد. روش پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون، برای هر دو گروه آزمایش و کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول (پایه نهم) ناحیه ۱ شیراز در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ تشکیل دادند که تعداد آن ها با رجوع به اداره آموزش و پرورش شهر شیراز حدود ۱۸۵۰ نفر برآورد شده است. ۶۰ نفر از دانش آموزان مورد مطالعه، به روش نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه های اهمال کاری تحصیلی سولومون و راث بلوم و خودپنداره چن و تامپسون بوده است. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط خبرگان و اهل فن و پایایی با روش آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و از آمار استنباطی (تحلیل کوواریانس یک متغیری) استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی بر میزان ابعاد خودپنداره (عمومی، آموزشگاهی و غیرآموزشگاهی) و ابعاد اهمال کاری (آماده شدن برای امتحانات، آماده کردن تکالیف و آماده شدن برای پژوهش) تاثیر معنی دار دارد.

کلیدواژه ها:

راهبردهای شناختی و فراشناختی ، خودپنداره ، اهمال کاری ، دانش آموزان متوسطه اول ، شیراز.

نویسندگان

پگاه جوجم

کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران