تاثیر سرمایه گذاری در سهام بانکی بر محدودیت مالی با تاکید بر وجه نقد نگهداری شده

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 159

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCARA02_124

تاریخ نمایه سازی: 3 اردیبهشت 1403

چکیده مقاله:

محدودیت منابع شرکت ها تاثیر بسزایی بر روی عملکرد و خطرات بقا آن ها خواهد داشت. سرمایه گذاری در سهامبانکی می تواند راه حلی برای کاهش این مشکل باشد. در نتیجه هدف اصلی پژوهش، بررسی تاثیر سرمایه گذاری در سهام بانکیبر محدودیت مالی با تاکید بر وجه نقد نگهداری شده در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای بررسیپژوهش، داده های مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۹ استخراج واز رگرسیون لجستیک برای آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شده است. نتایج پژوهش با استفاده از روش کاپلان و زینگالسنشان می دهد که سرمایه گذاری در سهام بانکی منجر به کاهش محدودیت مالی می شود، اما اثر تعدیلگر وجه نقد نگهداریشده بر این ارتباط تایید نشده است. بر اساس نتایج پژوهش می توان ابراز داشت که سرمایه گذاری در سهام بانکی می تواندمحدودیت های مالی را به موجب دست یابی شرکت ها به یک منبع مالی اضافی، کاهش دهد. پژوهش حاضر می تواند از اینجهت که با سرمایه گذاری در سهام بانکی می توان مشکل محدودیت مالی شرکت ها را کاهش داد و موجب رشد و توسعه شرکتها شد، یک بستر پژوهشی جدید ایجاد کند.

کلیدواژه ها:

سرمایه گذاری در سهام بانکی ، محدودیت مالی ، وجه نقد نگهداری شده

نویسندگان

فاطمه پاپی

کارشناسی ارشد حسابداری، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان

مسعود طاهری نیا

دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان