مطالعه اندرکنش خاک-سازه درساختمانهای منفرد ومجاورهم روی میزلرزان قسمت دوم: یافته ها و نتیجه گیری ها

سال انتشار: 1382
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,131

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SEE04_EL16

تاریخ نمایه سازی: 10 آبان 1384

چکیده مقاله:

درقسمت اول این مقاله مشخصات چهار مدل سازه ای ۵ ،۱۰ ،15و ۲۰ طبقه ودو مدل خاک وهمچنین نتایج آزمایشهای میزلرزان شامل : پاسخ سطح آزاد، اندرکنش سینماتیکی پی های منفرد و مجاور هم و اندرکنش خاک -سازه برای سازه های منفرد و مجاور هم تحت زلزله های مختلف ارائه شده است . در این قسمت سعی شده است با استفاده ازاطلاعات تجربی به دست آمده مهمترین نتایج به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد . بعلاوه، ضمن ارزیابی درجه اهمیت اندرکنش خاک -سازه ، ضوابط پیشنهادی آئین نامه ها یATC وNEHRP با یافته های تجربی موردمقایسه وارزیابی قرار گرفته اند.

نویسندگان

نقدعلی حسین زاده

استادیار پژوهشکده سازه ، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

فریبرز ناطقی

استاد پژوهشکده سازه ، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله