مطالعه اندرکنش خاک-سازه درساختمانهای منفرد ومجاورهم روی میزلرزان قسمت اول: نتایج آزمایشهای دینامیکی

سال انتشار: 1382
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,632

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SEE04_EL15

تاریخ نمایه سازی: 10 آبان 1384

چکیده مقاله:

در این تحقیق چهار مدل سازه ای5، ١٥،١٠ و ٢٠ طبقه به عنوان نماینده ساختمانهای واقعی دریک محیط شهری ودو مدل خاک مشابه زمی نهای نو عIIIوII مطابق طبقه بندی آئین نامه ٢٨٠٠ زلزله ایران برای مطالعه تجربی اثرات اندرکنش خاک -سازه روی میز لرزان طراحی وساخته شده اند .مدلهای سازه ای به صورت منفردومجاورهم بافواصل مختلف روی مدلهای خاک موردآزمایش قرارگرفته اند. اطلاعات آزمایشگاهی حاصل شده این امکان رافراهم میسازندکه عملکردلرزه ای سازه های معمولی باپایه گیردار،اندرکنش خاک -سازه منفرد(SSI)و اندرکنش سازه های مجاور هم(SSSI) تحت زلزله های مختلف قابل بررسی باشد.نتایج بدست آمده از این آزمایشها شامل : پاسخ سطح آزاد،(Free Field) اندرکنش سینماتیکی پی های منفرد وجاورهم(Kinematic Interaction)و اثرات اندرکنش اینرسی سازه های منفردومجاورهم (Inertial Interaction)میباشد. با استفاده از اطلاعات به دست آمده، درجه اهمیت اندرکنش خاک -سازه وضوابط پیشنهادی آئین نامه ها یATC وNEHRP ارزیابی شده است . همچنین، نتایج مدلسازیهای تحلیلی با ن تایج آزمایشگاهی روی میزلرزان مورد مقایسه قرار گرفته است.

نویسندگان

نقدعلی حسین زاده

استادیار پژوهشکده سازه ، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

فریبرز ناطقی

استاد پژوهشکده سازه ، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله