بررسی اهمیت طرح های موضوعی اجراشده بر روی کیفیت زندگی بافت قدیم شهروندان ساری

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 149

فایل این مقاله در 23 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IDMEVENT02_080

تاریخ نمایه سازی: 12 اسفند 1402

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش بررسی اهمیت طرح های موضوعی اجرا شده بر روی کیفیت زندگی بافت قدیم شهروندان ساری است. کیفیت زندگی شهری مسئله ای است که به ویژه در سالیان اخیر مورد بحث و بررسی و پژوهش در نقاط مختلف جهان بوده است. کیفیت زندگی شهری موضوعی چند بعدی و متاثر از عوامل گوناگونی می باشد که سیمای بصری و فرم محیط شهر از جمله عوامل تاثیرگذار محسوب می شود. شهر و فضاهای شهری که به لحاظ کالبدی،عملکردی و معنایی، مکانی موفق را شکل داده اند می توانند باارائه فرصت های متفاوت مردم را از گونه های فرهنگی مختلف گردهم آورند و صحنه را برای تعامل اجتماعی مثبت آماده سازند. براین اساس پژوهش بر مبنای هدف، کاربردی و از لحاظ روش تحقیق، توصیفی تحلیلی می باشد جامعه آماری شامل کلیه شهروندان بافت قدیم شهرساری به تعداد ۱۲۲۴۵ بوده که براسای فرمول کوکران ۳۸۰ نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. و ۷۶ نفر از کارشناسان و متخصصان شهری را شامل می شود در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از دو روش، میدانی و کتابخانه ای استفاده شده است در روش نظری با رجوع به منابع فارسی و انگلیسی موجود و همچنین پایگاه های شبکه پردازش مربوطه اطلاعات لازم گردآوری گردید در روش میدانی با استفاده از تکنیک مکان سنجی، داده های گردآوری شده به محیط نرم افزار SPSS انتقال و سپس با استفاده از آزمون های یومن ویتنی، تحلیل واریانس یکطرفه و رگرسیون گام به گام مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین دیدگاه شهروندان و کارشناسان در زمینه تاثیرگذاری طرح های موضوعی و موضعی بر روی کیفیت زندگی شهروندان بافت قدیم ساری نقش بسزایی دارد.

نویسندگان

پروین هیکلی

کارشناسی حسابداری، واحد رودهن دانشگاه ازاد اسلامی رودهن ایران

هانیه یازرلو

دکتری گروه جغرافیا وبرنامه ریزی شهری واحد زاهدان دانشگاه آزاداسلامی زاهدان ایران

کیارش سلامی

کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه خاتم تهران ایران

سجاد جلیلیان

پژوهشگر دکتری، دانشکده مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران ایران