تاثیر جذب دانش و چابکی سازمانی بر نوآوری در کسب و کار و فرایند مالی با توجه به نفش تعدیلگری اینرسی سازمانی

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 102

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

FMEAD01_403

تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1402

چکیده مقاله:

این تحقیق با هدف بررسی تاثیر جذب دانش و چابکی سازمانی بر نوآوری در کسب و کار و فرایند مالی با توجه به نفش تعدیلگری اینرسی سازمانی انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر مدیران ارشد و کارکنان مالی شرکت های زیر مجموعه هلدینگ خلیج فارس بودند. نمونه آماری تحقیق ۱۶۵ نفر از مدیران ارشد و کارکنان مالی شرکت های زیر مجموعه هلدینگ خلیج فارس در نظر گرفته شد با ۳Smart PLS و ۲۴SPSSکه به همین تعداد پرسشنامه تکمیل گردید. اطلاعات گردآوری شده توسط پرسشنامه ها به وسیله نرم افزار استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از پرسشنامه های تحقیق در سطح اطمینان ۹۵ درصد نشان داد بین جذب دانش و نوآوری در کسب وکار و فرایند مالی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، یعنی با افزایش جذب دانش میزان نوآوری در کسب وکار و فرایند مالی افزایش خواهد یافت . بین چابکی سازمانی و نوآوری در کسب وکار و فرایند مالی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد یعنی با افزایش چابکی سازمانی میزان نوآوری در کسب وکار و فرایند مالی افزایش خواهد یافت . اینرسی سازمانی در رابطه بین جذب دانش و نوآوری در کسب وکار و فرایند مالی نقش تعدیلگر معناداری ایفانمی کند. اینرسی سازمانی در رابطه بین چابکی سازمانی و نوآوری در کسب وکار و فرایند مالی نقش تعدیلگر معناداری ایفا نمی کند.

کلیدواژه ها:

اینرسی سازمانی ، جذب دانش ، چابکی سازمانی بر نوآوری در کسب و کار و فرایند مالی .

نویسندگان

محسن امینی خوزانی

استادیار گروه مهندسی مالی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد شهر قدس، تهران، ایران

امیر دانشور

استادیار گروه مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران.

الهام عباسعلی پور

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران