ارائه الگوی بهینه مدیریت پسماند شهرهای ساحلی با توجه به اصول توسعه پایدار شهری

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 74

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICIORS16_247

تاریخ نمایه سازی: 2 اسفند 1402

چکیده مقاله:

با ازدیاد جمعیت شهرها وتغییر سبک زندگی در سالهای گذشته معضل پسماند به عنوان یکی از مهمترین ووسیع ترین مشکالت شهرها به خصوص در کشور های در حال توسعه محسوب می شود امروزه با استفاده از علم روز و مدیریت یکپارچه و علمی پسماند در کشورهای پیشرفته این پدیده از معضلی تهدید آفرین به فرصتی ارزش آفرین تبدیل شده است. مدیریت پسماند در شهر ساحلی بابلسر به دالیلی مانندگردشگر پذیر بودن, اکوسیستم شکننده و حساس,عدم وجود اراضی بایر و تراکم باالی جمعیت از اهمیت خاصی برخوردارمی با شدکه لزوم تدوین برنامه راهبردی مبتنی بر واقعیت های موجود را اجتناب ناپذیروحتمی مینماید. از مناسب ترین فنون برنامه ریزی ماتریس swotاست که به عنوان ابزارنوین تحلیل عملکرد ووضعیت شکاف هامورد استفاده قرار می گیرد. در این تحقیق با رویکرد کیفی وبه روشتوصیفی-تحلیلیبا استفاده ازمشاهده , و مصاحبه وپرسشنامهبا جامعه آماری کارشناسان و صاحب نظران ,عوامل درونی و بیرونی موثر بر مدیریت پسماند بابلسر شناسایی و وزن دهی شدند که با توجه به نتایج جداول ارزیابی بیانگرکمتر بودن نقاط قوت از نقاط ضعف و همچنین استفاده کمتر از فرصتهای موجود در مقابل تهدیدها می باشد.در مرحله بعد با تعیین ۱۲ راهبرد در ۴ گروه st,wt,so,wo ماتریس سوات وتعیین میزان جذابیت آنهابا استفاده از ماتریس QSPM راهبرد بازیافت به عنوان استراتژی برتر معرفی گردید.

نویسندگان

حمید خانلرتبار

کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، مازندران، بابلسر