بررسی تاثیر تبلیغات کلامی بر قصد سفر به مقصدهای گردشگری فرهنگی با توجه به نقش میانجی ادراک گردشگران( مطالعه موردی استان خراسان رضوی)

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 87

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GEOB07_049

تاریخ نمایه سازی: 26 بهمن 1402

چکیده مقاله:

شهرها به لحاظ دارابودن تاریخ طولانی و استقرار نمادهای باستانی، تاریخی و فرهنگی، ارزشهای ملی هر کشوری به حساب آمده و با دارا بودن مناظر طبیعی از مکان های جذاب برای گردشگران محسوب می شوند. سرزمین ایران با توجه به فرهنگی ش که ریشه در تاریخ کهن سال این مرزوبوم دارد و نیز آثار باستانی بسیار زیادی که در کشور دیده می شود در ردیف یکی از کشورهای مهم جهان به لحاظ جایگاه تاریخی، فرهنگی، و سایر جاذبه های گردشگری استهدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر تبلیغات کلامی بر قصد سفر به مقصدهای گردشگری فرهنگی با توجه به نقش میانجی ادراک گردشگران( مطالعه موردی استان خراسان رضوی) می باشد. جهت دستیابی به این هدف، داده های تحقیق ازطریق پرسشنامه گردآوری شد که روایی آن با استفاده از روایی همگرایی و واگرایی، مورد تایید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه توسط آلفای کرونباخ تایید شد. جامعه آماری در این پژوهش کلیه گردشگران استان خراسان رضوی می باشند که حجم نمونه بر اساس جدول مورگان ۳۸۴ نفر تعیین گردید. روش نمونه گیری، تصادفی ساده در دسترس می باشد. جهت انجام تحلیل آماری توصیفی روی متغیرهای جمعیت شناختی از نرم افزار Spss و همچنین، به منظور برازش مدل تحقیق و آزمون فرضیات تحقیق از روش مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار PLS انجام شد. بر طبق نتایج حاصل از تحقیق، تبلیغات کلامی بر قصد سفر به مقصدهای گردشگری فرهنگی با توجه به نقش میانجی ادراک گردشگران( مطالعه موردی استان خراسان رضوی)، تاثیرگذار است.

نویسندگان

فاطمه فرامرزپور

دکترای تخصصی مدیریت بازرگانی – مدیریت بازاریابی، استاد دانشگاه جامع علمی و کاربردی مرکز علمی کاربردی شرکت صنایع خیام الکتریک نیشابور، ایران

مهدی فرامرزپور

کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، گرایش کسب و کار الکترونیکی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران