تحلیلی بر ویژگیهای شاغلان بخش غیررسمی شهر گرمسار(جغرافیای جمعیت)

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 111

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GEOB07_048

تاریخ نمایه سازی: 26 بهمن 1402

چکیده مقاله:

بحرانهای اقتصادی ،رشد بیرویه جمعیت در جهان امروزی باعث شده اکثریت مردم قادر به یافتن کارهای تجاری و تولیدی در بخش رسمی نشوند. به همین دلیل به سمت فعالیتهای غیررسمی روی می آورند. این فعالیتها به دلیل عدم نیاز به تخصص و مهارت کافی ، سرمایه اندک و آزادی ورود و خروج به آن سبب شده تا بخش عمدهای از جمعیت به این گونه فعالیتها روی بیاورند. بعضی از این فعالیتها مانند میوهفروشی، پوشاک فروشی، دست فروشی و سبزی فروشیتحت عنوان مشاغل غیر رسمی جمعیت زیادی را به خود جذب کردهاند. گسترش بخش غیررسمی و نقش آن در اقتصاد شهری گرمسار سبب شده تا به این موضوع پرداخته شود. هدف مقاله پیش رو شناخت ویژگیهای اجتماعی - اقتصادی بخش غیررسمی در شهر گرمسار میباشد. این تحقیق به روش توصیفی - پیمایشی انجام گرفته است. شناخت ویژگیهای پدیده بخش غیررسمی در این شهر حاصل کارهای میدانی، استفاده از نقشه و عکس ، مطالعه اسناد و تکمیل ۱۲۰ پرسشنامه به طور تصادفی در بین شاغلین بخش غیررسمی شهر گرمسار است. داده های پرسشنامه نیز با بهره-گیری از آمارهای توصیفی - استنباطی با استفاده از نرمافزارspss مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان میدهد که، بیسوادی ویژگی اکثر افراد شاغل در این بخش است و بیشتر آنها را مهاجران روستایی تشکیل میدهد در ضمن بین بیکاری و اشتغال در بخش غیررسمی رابطه مثبت وجود دارد.

نویسندگان

جواد حسینی

دانشجو دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد خوراسگان