مشارکت کتابداران در شبکه های اجتماعی مجازی برای ارائه خدمات در همه گیری کووید-۱۹ (مطالعه موردی: کتابداران کتابخانه های عمومی شهر تهران)

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 62

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PUBLIJ-29-3_005

تاریخ نمایه سازی: 21 بهمن 1402

چکیده مقاله:

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین وضعیت مشارکت کتابداران کتابخانه های عمومی شهر تهران در شبکه های اجتماعی مجازی برای ارائه خدمات در همه گیری کووید-۱۹ انجام شده است. روش: نوع این پژوهش کاربردی و روش آن پیمایشی است. جامعه مورد مطالعه در زمان پژوهش (تیر و مرداد ماه سال ۱۴۰۲) شامل همه کتابداران کتابخانه های عمومی شهر تهران (۱۵۲ نفر) بود. حجم نمونه پژوهش طبق جدول مورگان، ۱۰۹ نفر به دست آمد، و در تحلیل نهایی ۱۰۵ پرسش نامه استفاده شد. برای سنجش میزان روایی ابزار گردآوری داده ها، نظرات سه نفر از صاحب نظران حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی اخذ و در تدوین نسخه نهایی پرسش نامه لحاظ شد. با توجه به اینکه پرسش نامه پژوهش محقق ساخته است، به منظور اطمینان از پایایی ابزار پژوهش، مطالعه ای مقدماتی با مشارکت ۳۰ نفر از جامعه پژوهش اجرا و مقادیر آلفای کرونباخ برای هر سه متغیر اصلی پژوهش، یعنی شناخت،   پذیرش و استفاده، محاسبه شد که به ترتیب مقادیر ۸۷۸/۰، ۹۳۵/۰ و ۸۲۴/۰ و برای کل پرسش نامه مقدار ۹۶۵/۰ به دست آمد. تجزیه وتحلیل داده ها با بهره گیری از نسخه ۲۶ نرم افزار SPSS در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام شد. برای بررسی میزان تفاوت میانگین بین متغیرهای اصلی پژوهش، ازآزمون پارامتریک تحلیل واریانس یک-راهه استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد کتابداران بیشترین شناخت را نسبت به پیام رسان «بله» و کمترین شناخت را نسبت به «سروش پلاس» داشتند. میزان شناخت کتابداران نسبت به ابزارهای شبکه های اجتماعی و میزان تاثیر سازمان در شناخت ابزارها پایین تر از حد متوسط (کم) بوده است. میزان ضرورت و پذیرش ابزارهای شبکه های اجتماعی در حد «زیاد» بوده است . میزان استفاده کتابداران از ابزارهای شبکه های اجتماعی برای پیشبرد اهداف کتابخانه ای در سطح متوسط ارزیابی شد. بین میانگین نظرات کتابداران در مورد شناخت و پذیرش و همچنین بین پذیرش و استفاده از این شبکه ها تفاوت معنا دار وجود داشت، درحالی که بین میانگین نظرات مشارکت کنندگان در مورد دو متغیر شناخت و استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی تفاوتی معنا دار مشاهده نشد. به عبارت دیگر، شناخت کتابداران از شبکه های اجتماعی و همچنین پذیرش و استفاده از این شبکه ها توسط آن ها به یک میزان نبوده است. اصالت/ارزش: اگرچه براساس نتایج این پژوهش میزان تاثیر سازمان در شناخت نسبت به ابزارهای شبکه های اجتماعی مجازی پایین تر از متوسط گزارش شده و ازسوی دیگر میزان تاثیر سازمان در شناخت ابزارهای تولید محتوا در شبکه های مجازی به میزان اندک گزارش شده است، اما نمی توان نقش سازمان را در شناخت جامعه پژوهش نسبت به شبکه های اجتماعی بی تاثیر دانست. ازاین رو، نتایج پژوهش حاضر با تعیین نگرش جامعه پژوهش نسبت به شبکه های اجتماعی، میزان پذیرش و استفاده از این شبکه ها توسط آن ها و شناسایی نقاط ضعف و قوت کتابخانه های عمومی در استفاده از شبکه های اجتماعی، می تواند برای مدیران و برنامه ریزان نهاد کتابخانه های عمومی در فراهم سازی بستر مناسب، ارتقای خدمات اطلاعاتی و رفع موانع استفاده از شبکه های مذکور مفید واقع شود.

نویسندگان

مریم قنبری خشنود

Iran Public Libraries Foundation, Hamedan, Iran

مریم کشوری

Department of Information Science and Epistemology, Isfahan University

زینب صفوی

Alzahra university, Tehran, Iran

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • Alajmi, B. M., & Albudaiwi, D. (۲۰۲۱). Response to COVID-۱۹ ...
 • Aldousari, E. A., & Al-Sejari, M. (۲۰۲۱). Health information seeking ...
 • Aliasghari, N. (۲۰۲۰). Role of Librarians and Medical Information Experts ...
 • Begum, D., Roknuzzaman, M., & Shobhanee, M. E. (۲۰۲۲). Public ...
 • Bland, J. M., & Altman, D. G. (۱۹۹۷). Statistics notes: ...
 • Ćirić, J., & Ćirić, A. (۲۰۲۱). The impact of the ...
 • Dadhe, P. P., & Dubey, M. N. (۲۰۲۰). Library services ...
 • Friday, J., Chidozie, O., & Chukwuma, L. N. (۲۰۲۰). Social ...
 • Harisanty, D., Sugihartati, R., & Srimulyo, K. (۲۰۲۲). Social media ...
 • Joel, A. P., & Camble, E. (۲۰۲۳). Information dissemination during ...
 • Kohlburn, J., Bossaller, J., Cho, H., Moulaison-Sandy, H., & Adkins, ...
 • Lobo, J., & Dhuri, K. R. (۲۰۲۱). Positive impact of ...
 • Lund, B. D., Wang, T., & Alenezi, A. (۲۰۲۳). Bookending ...
 • Mardnai. F. & Janavi. E. (۲۰۲۱). The impact of social ...
 • Mirhosseini, Z., khodkar, H. A., & Fatehi zadeh, N. (۲۰۲۱). ...
 • Pourkhaghan, F., Shabani, A., Rajaeepour, S., & Movahedian, G. H. ...
 • Smith, J. (۲۰۲۰). Information in Crisis: Analysing the future roles ...
 • Syn, S. Y., Sinn, D., & Kim, S. (۲۰۲۳). Innovative ...
 • Taheri. A., Ashrafi-Rizi, H., & Saeedizadeh, M. (۲۰۲۰). Challenges and ...
 • Zhang, W., Wang, Y., Yang, L. & Wang, C. (۲۰۲۰). ...
 • Zhou, J. (۲۰۲۲). The role of libraries in distance learning ...
 • ااسدی بوجی، داود (۱۴۰۰). سنجش میزان اثربخشی فعالیت های ارتباطی ...
 • پورخاقان، فاطمه؛ شعبانی، احمد؛ رجایی پور، سعید؛ و موحدیان، قاسم ...
 • علی اصغری، نسرین (۱۳۹۹). نقش کتابداران و متخصصین اطلاعات پزشکی ...
 • علیبابایی کالجان، سجاد (۱۳۹۸). میزان حضور کتابداران و کتابخانه های ...
 • محمداسماعیل، صدیقه؛ و تهم، مرضیه (۱۴۰۲). مدل علی پذیرش استفاده ...
 • میرحسینی، زهره؛ خودکار، حسینعلی؛ و فاتحی زاده، ندا (۱۴۰۰). بررسی ...
 • بررسی رفتار اشتراک گذاری اطلاعات کتابداران کتابخانه های عمومی در شبکه های اجتماعی مجازی در دوران محدودیت های ویروس کووید ۱۹ [مقاله ژورنالی]
 • یاری، شیوا (۱۳۹۵). رسانه های اجتماعی در کتابخانه های عمومی: ...
 • Alajmi, B. M., & Albudaiwi, D. (۲۰۲۱). Response to COVID-۱۹ ...
 • Aldousari, E. A., & Al-Sejari, M. (۲۰۲۱). Health information seeking ...
 • Bartik, A. W., Bertrand, M., Cullen, Z., Glaeser, E. L., ...
 • Begum, D., Roknuzzaman, M., & Shobhanee, M. E. (۲۰۲۲). Public ...
 • Bland, J. M., & Altman, D. G. (۱۹۹۷). Statistics notes: ...
 • Ćirić, J., & Ćirić, A. (۲۰۲۱). The impact of the ...
 • Dadhe, P. P., & Dubey, M. N. (۲۰۲۰). Library services ...
 • Friday, J., Chidozie, O., & Chukwuma, L. N. (۲۰۲۰). Social ...
 • Harisanty, D., Sugihartati, R., & Srimulyo, K. (۲۰۲۲). Social media ...
 • Joel, A. P., & Camble, E. (۲۰۲۳). Information dissemination during ...
 • Kohlburn, J., Bossaller, J., Cho, H., Moulaison-Sandy, H., & Adkins, ...
 • Lobo, J., & Dhuri, K. R. (۲۰۲۱). Positive impact of ...
 • Lund, B. D., Wang, T., & Alenezi, A. (۲۰۲۳). Bookending ...
 • McMenemy, D., Robinson, E., & Ruthven, I. (۲۰۲۲). The Impact ...
 • Omeluzor, S. U., Nwaomah, A. E., Molokwu, U. E., & ...
 • Rundqvist, E. (۲۰۲۰). Public libraries as a vital social function ...
 • Smith, J. (۲۰۲۰). Information in Crisis: Analysing the future roles ...
 • Syn, S. Y., Sinn, D., & Kim, S. (۲۰۲۳). Innovative ...
 • Zeng, B., & Gerritsen, R. (۲۰۱۴). What do we know ...
 • https://doi.org/۱۰.۱۰۱۶/j.tmp.۲۰۱۴.۰۱.۰۰۱Zhang, W., Wang, Y., Yang, L. & Wang, C. (۲۰۲۰). ...
 • Zhou, J. (۲۰۲۲). The role of libraries in distance learning ...
 • نمایش کامل مراجع