تاثیر پارامترهای مختلف روی دمای معکوس فاز نانوامولسیون های O/W

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,527

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AHVAZNANO01_057

تاریخ نمایه سازی: 19 اسفند 1391

چکیده مقاله:

نانوامولسیون ها، امولسیون هایی شفاف یا نیمه شفاف(در گستره 50 تا 200 نانومتر) یا شیری رنگ(بالاتر تا 500 نانومتر) می باشند. نانوامولسیون ها برای انتقال موثراجزای فعال از طریق پوست مناسب هستند و امکان نفوذ سریع مواد فعال را می دهند. ماهیت شفاف سیستم و نبودن ضخیم کننده و سیالیت آن ها باعث می شود از نظر زیبایی مطلوب و لطیف باشند. در این تحقیق نانوامولسیون های روغن لیمو در آب با روش امولسیون سازی دمای معکوس فازPIT)تهیه شد.Tween40به عنوان سورفاکتانت استفاده شد. اثر غلظتNaClدر فاز آبیpH،و درصد وزنی سورفاکتانت و فاز آبی، رویPIT و اندازه ذرات بررسی گردید. نتایج نشان دادکه با افزایش غلظتNaClاز 0.05 به 1 مولار PIT، ا72 به 50 کاهش می یابد. دستگاهnano-ZS برای تعیین اندازه ذرات و شاخصپراکندگی امولسیون روغن در آب در طول موج 600 نانومتر استفاده شد. میانگین اندازه ذرات برای 0.5 ،0.1 و1mol/l ازNaCl25 به ترتیب 308.1،497.3 و 189.9 نانومتر و شاخص پراکندگی به ترتیب 0.334 ،0.348 و 0.307 می باشد. نانوامولسیون های تهیه شده با توجه به شفافیت، پایداری محلول و ابعاد قطرات، می توانند محیط واکنش مناسبی برای پلیمریزاسیون ساخت مواد آرایشی و بهداشتی و دارویی باشند.

نویسندگان

معصوم کونانی

دانشکده علوم ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک ، اراک ، ایران

علی محمد آسترکی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود ، درود ، ایران