اثر بخشی آموزش فنون تئوری انتخاب بر امنیت عاطفی و الگو های ارتباطی در زوجین دارای تعارضات زناشویی در شهرستان بابلسر

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 98

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICPSE11_008

تاریخ نمایه سازی: 8 دی 1402

چکیده مقاله:

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش فنون تئوری انتخاب بر امنیت عاطفی و الگوهای ارتباطی در زوجین دارای تعارضاتزناشویی بود. روش انجام پژوهش ، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه زوجین دارای تعارضات زناشویی در شهرستان بابلسر در سال۱۴۰۱ -۱۴۰۲ بودند. نمونه آماری در این پژوهش شامل ۳۰ نفر زوجین دارای تعارضات زناشویی (۱۵ نفر برای گروه کنترل و ۱۵ نفر برای گروه آزمایش ) که به شیوه نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس به صورت فراخوان انتخاب شدند. همچنین ملاکهای ورود عبارت بودند از: ساکن شهر بابلسر، متاهل بودن، رضایت از شرکت در آزمونها. همچنین ملاکهای خروج عبارتند از: افراد عادی ، ساکن غیر شهر بابلسر، زمان که تمایل داشته باشند می توانند از پژوهش خارج شوند، دانش آموزانی که مشکل تک والدینی و فرزندان طلاق نباشند و مشکل روحی و روانی نداشته باشند. ابزارگرد آوری دادهها آزمون امنیت عاطفی کردوا و همکاران و پرسشنامه ی الگوهای ارتباطی زوجین کریستنسن و سالاوی بود. دادههای حاصل از پرسشنامه ها با استفاده از کوواریانس چند متغیره با رعایت پیش فرضهای آن در نرمافزار spss نسخه ۲۶ تحلیل و فرضیه های پژوهش بررسی شد. نتیجه تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش فنون تئوری انتخاب بر امنیت عاطفی و الگوهای ارتباطی در زوجین دارای تعارضات زناشویی تاثیر دارد (۰۵/۰.(P<

نویسندگان

افسانه طهرانی

کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه پارسا

رویا آزادی

دکتری تخصی روانشناسی ، گروه روانشناسی ، موسسه آموزش عالی پارسا