بررسی تاثیر فرصت رشد بر رشد سرمایه گذاری موجودی ها (مطالعه ای در بازار سرمایه ایران)

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 143

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MDMCONF06_400

تاریخ نمایه سازی: 2 دی 1402

چکیده مقاله:

نگهداشت موجودی های کالا در سطح مناسب دارای اهمیت بوده و موجب می گردد شرکت ها هزینه های انبارداری غیر معمول متحمل نگردیده و از اختلال در روند تولید و ارائه خدمات ناشی از کمبود کالا نیز جلوگیری به عمل آورند. در این پژوهش به بررسی تاثیر فرصت رشد بر رشد سرمایه گذاری موجودی ها با استفاده از دادههای ۹۹ شرکت پذ یرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که با استفاده از روش حذف سامانمند انتخاب شدند، در فاصله زمانی ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱پرداخته شده است . این پژوهش از نظر هدف کاربرد ی است و برای تجزیه و تحلیل دادهها از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شده است . در این پژوهش برای اندازه گیری فرصت رشد از الگوی جریان وجوه نقد استفاده شده است . نتایج پژوهش بیانگر تاثیر مثبت و معنادار فرصت رشد بر رشد سرمایه گذاری در موجودی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است ..

کلیدواژه ها:

نویسندگان

اسماعیل شاه نظری

دکتری حسابداری، عضو هیئت علمی مدعو، گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی المهدی مهر، اصفهان، ا یران

آرزو منصوری

دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی المهدی مهر، اصفهان، ایران