ارزیابی تنوع فنوتیپی ژنوتیپ های مختلف خرما (Phoenix dactylifera L) با استفاده از تجزیه چند متغیره

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,167

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IRANDATE01_022

تاریخ نمایه سازی: 13 اسفند 1391

چکیده مقاله:

و15نمونه درخت خرما (Phoenix dactylifera L) از مناطق مختلف جمعآوری و برای ارزیابی درجه کلی چند شکلی، تعیین تشابه بین ژنوتیپها و ارزیابی صفات زراعی مهم مطالعه شدند. ده متغیر رتبه دهی و برای آنالیز چند متغیره به کار گرفته شد. نتایج نشان داد که تنوع فنوتیپی قابل ملاحظهای بین درختان خرمای بررسی شده وجود دارد. تجزیه به مولفه های اصلی (PCA) نشان داد که چهار مولفه اول 76/703 درصد از کل تنوع را توجیه مینماید . تجزیه خوشه ای تنوع فنوتیپی پیوسته خاصی را در میان نمونههای درخت خرما نشان داد و ارقام را به سه دسته کلی تقسیم نمود. همچنین مشخص شد که بیشترین فاصله بین ارقام برخی و دیری با مقدار 100/772 و کمترین فاصله با مقدار 2/407 بین ارقام زاهدی و فرسی وجود دارد. تجزیه تابع تشخیص نیز بر روی صفات بررسی شده نشان داد که دو تابع تشخیص بخوبی گرو هبندی بعمل آمده را توجیه مینمایند و شش صفت از کل صفات بررسی شده براساس دو تابع مشخص شده بیشترین نقش را در توجیه تغییرات دارند. مطالعه صورت گرفته بر روی صفات مختلف نشان داد که صفات مربوط به اندازه میوه و بذر نقش مهمی را در توجیه تنوع فنوتیپی بین ارقام موجود دارند.

نویسندگان

منیره مارصفری

دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه ایلام

علی اشرف مهرابی

استادیار دانشگاه ایلام

سجاد کردی

دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه ایلام

عبدالامیر راهنما

دانشیار و رئیس مرکز تحقیقات خرما و میوههای گرمسیری کشور