اثر متقابل روی و منگنز برخصوصیات فیزیکوشیمیایی میوه خرما رقم کبکاب

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,107

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IRANDATE01_012

تاریخ نمایه سازی: 13 اسفند 1391

چکیده مقاله:

استان بوشهر یکی از مراکز اصلی کشت و تولید خرما در کشور بشمار میرود. اما در اغلب مناطق کشت خرما در استان، کمبود برخی عناصر غذایی از جمله ازت، فسفر، پتاسیم، آهن، روی، منگنز و مس به چشم میخورد. لذا این پژوهش به منظور بررسی اثر دو عنصر منگنز و روی بر خصوصیات کمی و کیفی میوه خرما رقم کبکاب طی سالهای 1386 تا 1388 در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه خلیج فارس بوشهر انجام گرفت. این آزمایش در قالب فاکتوریل بر پایه طرح بلوک کاملاً تصادفی، شامل ترکیبی از دو غلظت صفر و 0/11 مولار از ریزمغذی های سولفات روی و سولفات منگنز در سه تکرار پیاده گردید. تیمارهای کودی به روش تزریق به تنه درخت اعمال گردیدند. بررسی نتایج با نرم افزار MSTAT-C در سطح 5 درصد نشان داد که هر یک از عناصر و اثر متقابل آنها نسبت به شاهد، باعث بهبود صفات طول خوشه چه و میوه، وزن میوه و وزن گوشت میوه شدند، اما اثر معنی داری بر میزان مواد جامد محلول (TSS) و قطر میوه نداشتند. در بین تیمارهای مورد مطالعه، از نظر صفات وزن میوه، طول میوه و وزن گوشت، تیمار ترکیب روی و منگنز نسبت به سایر تیمارها بهتر بود.

نویسندگان

عبدالعلی حسامی

استادیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه خلیج فار

آرش تقدس

دانش آموختگان گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگ

صالح مجاب

دانش آموختگان گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگ