رابطه نظریه ذهن و همدلی با اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 103

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EPCONF09_389

تاریخ نمایه سازی: 11 آذر 1402

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی رابطه نظریه ذهن و همدلی با اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان انجام شد. پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی -همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر ارومیه در سال ۱۳۹۹ به تعداد ۳۱۶۴۷ نفر بود. نمونه آماری شامل ۳۸۰ نفر بود که در دو مرحله به روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای و در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه اعتیاد به اینترنت ، آزمون نظریه ذهن و پرسشنامه همدلی بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل همبستگی در برنامه SPSS نسخه ۲۶ انجام شد. تحلیل داده ها نشان داد که بین نقص در نظریه ذهن و اعتیاد به اینترنت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین ، بین همدلی و اعتیاد به اینترنت رابطه منفی و معناداری وجود دارد. با توجه به یافته ها می توان مطرح ساخت که نقص نظریه ذهن و همدلی نقش قابل توجهی در اعتیاد به اینترنت دانش آموزان دارند و توجه به اهمیت این سازه ها در برنامه های پیشگیرانه می تواند حائز اهمیت باشد.

کلیدواژه ها:

نظریه ذهن ، همدلی ، اعتیاد به اینترنت .

نویسندگان

فاطمه جاویدفر

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ، دانشگاه تبریز، پردیس بین المللی ارس، جلفا، ایران.

زینب خانجانی

استاد گروه روانشناسی ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

خلیل اسماعیل پور

دانشیار گروه روانشناسی ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.