بررسی پیش بینی اضطراب مادران دارای کودک معلول بر اساس کیفیت رابطه مادر و کودک بانقش واسطه سلامت عمومی (مورد مطالعه: مادران داری کودکان معلولیت جسمی- حرکتی شهر خرم آباد)

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 141

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISCPS10_024

تاریخ نمایه سازی: 22 آبان 1402

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی پیش بینی اضطراب مادران دارای کودک معلول بر اساس کیفیت رابطه مادر و کودک، بانقش واسطه سلامت عمومی (مورد مطالعه: مادران داری کودکان معلولیت جسمی- حرکتی شهر خرم آباد انجام شد. ایان پژوهش توصیفی و از نوت همبستگی براساس مدل واسطه ای است . جامعه آماری را مادران داری کودک معلول جسمی- حرکتی در شهر خرم آباد در سال ۱۴۰۲ تشکیل می دهند که از میان آنها ۱۸۰ نفر به عنوان نمونه از کل مادران داری کودک جسمی –حرکتی انتخاب شدند جهت جمع آوری داده ها از پنج پرسشنامه استاندارد استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل دادها از روش آماری توسیفی و آمار استنباطی مدل معادلات ساختاری با نرم افزار Amos استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین کلیه متغیرهای رابطه کودک – والد با متغیر وابسطه اضطراب رابطه معنای داری بصورت مستقیم وجود دارد. همچنین بین متغیرهای فوق با اضطراب با نقش متغیر میانجی سلامت عمومی بصورت غیر مستقیم رابطه معنی دار شد.

کلیدواژه ها:

اضطراب ، سلامت عمومی ، کیفیت رابطه والد- کودک ، مادران

نویسندگان

لیلا قاسمی

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

زینب محمدیان

مدرس حق التدریس گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد