شناسایی و رتبه بندی عوامل مرتبط با شایستگی حرفه ای دبیران دوره متوسط دختر با استفاده از روش سلسله مراتبی AHP

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 217

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CONFME11_069

تاریخ نمایه سازی: 3 آبان 1402

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل مرتبط با شایستگی حرفه ای دبیران دوره متوسطه دختر با استفاده از روش سلسله مراتبی AHP انجام شده است. روش تحقیق توصیفی، پیمایشی و تیم تصمیم تحقیق شامل کارشناسان آموزشی دوره متوسطه دخترانه در اداره آموزش و پرورش استان سمنان به تعداد ۲۲ خبره می باشند، که پرسشنامه مقایسات زوجی را پر نمودند. در نوبت اول معیارها و زیرمعیارهای مرتبط با شایستگی حرفه ای دبیران دوره متوسط دختر از مقالات، کتب و نظر متخصصان معرفی شد و در نهایت بعد از پر نمودن پرسشنامه معیار و شاخص های مرتبط با شایستگی حرفه ای دبیران دوره متوسط دختر غربالگری شد. در ادامه معیار و شاخص های شناسایی شده با استفاده از پرسشنامه استاندارد مقایسات زوجی و نرم افزار خبره رتبه بندی انجام گرفت. سپس با استفاده از روش های ریاضی در سه گام مرتبط با AHP این معیار و شاخص های آن توسط نظر کارشناسان خبره رتبه بندی شدند. بعد از جمع بندی ۱۹ شاخص در سه معیار عوامل فردی، عوامل ساختاری و عوامل رفتاری در دسته بندی شد. نتایج نشان داد از میان ۳ عامل اصلی مرتبط با شایستگی حرفه ای دبیران دوره متوسطه دختر استان سمنان با توجه به ماتریس بالا معیار عوامل فردی با وزن نسبی ۰.۶۰۹ در رتبه اول و عوامل رفتاری با وزن نسبی ۰.۲۵۸ در رتبه دوم و عوامل و عوامل ساختاری با وزن نسبی ۰.۱۳۲ در رتبه سوم اهمیت قرار دارد. در نهایت زیرمعیار دانش حرفه ای با وزن نهایی ۰.۱۱۸ در رتبه اول، زیرمعیار دانش پداگوژیک مربیان با وزن نهایی ۰.۱۱۰ در رتبه اهمیت، زیرمعیار ویژگی های شخصیتی معلم با وزن نهایی ۰.۰۹۹ در رتبه سوم اهمیت، زیرمعیار شایستگی فردی با وزن ۰.۰۹۶ در رتبه چهارم اهمیت و همین طور به ترتیب تا زیر معیار ارتباطات سازمانی و نظارت بر پیشرفت با وزن نهایی ۰.۰۱۰ و ۰.۰۰۹ در رتبه ۱۸ و ۱۹ قرار گرفته است.

کلیدواژه ها:

شناسایی و رتبه بندی ، شایستگی حرفه ای مدیران ، تحلیل سلسله مراتبی ( AHP)

نویسندگان

زهرا خان احمدی

دانشجو، گروه حسابداری، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران