رابطه بین عزت نفس سازمانی با انگیزش شغلی کتابداران دانشگاه های آزاد اسلامی و دولتی استان گلستان

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 205

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CONFME11_071

تاریخ نمایه سازی: 3 آبان 1402

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه عزت نفس سازمانی با انگیزش شغلی کتابداران دانشگاه های آزاد اسلامی و دولتی استان گلستان، انجام شد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی است و از لحاظ گردآوری اطلاعات، پیمایشی تحلیلی است و از نظر نوع تحلیل، همبستگی دو متغیره می باشد. جامعه آماری شامل کلیه کتابداران دانشگاه های آزاد اسلامی و دولتی استان گلستان به تعداد ۱۲۰ نفر بود. برای بررسی پایایی پرسشنامه ها از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است. پایایی پرسشنامه عزت نفس سازمانی برابر با ۰/۸۶ و پایایی پرسشنامه انگیزش شغلی برابر با ۰/۸۴ بدست آمده است. در پژوهش حاضر برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون های کلموگروف اسمیرنوف، تی تک نمونه ای و همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته ها نشان داد بین متغیرهای اعتقاد کارکنان (۰/۷۳۵)، باورهای کارکنان (۰/۷۳۴) و ارزشمندی کارکنان (۰/۷۳۶) با انگیزش شغلی رابطه معنی دار وجود دارد. همچنین بین میزان علاقه مندی به کار (۰/۶۳۵)، اهمیت شغلی (۶۰۲)، مسئولیت پذیری (۰/۷۰۵)، خودباوری (۰/۶۲۶) و خود کنترلی (۰/۷۱۱) رابطه معنی داری وجود دارد.

نویسندگان

خدیجه خواجوند کشککی

دانشجو، گروه حسابداری، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران