بررسی نگرش ادراک شده نسبت به یک مکان ورزشی باتمایل به تمرین و نگرش لذت جویانه (موردمطالعه: باشگاه های ایروبیک)

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 186

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CONFME11_068

تاریخ نمایه سازی: 3 آبان 1402

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی نگرش ادراک شده نسبت به یک مکان ورزشی با تمایل به تمرین و نگرش لذت جویانه در باشگا های ایروبیک استان گلستان شکل گرفت؛ تحقیق حاضر از نظر روش گردآوری داده ها، توصیفی پیمایشی و همبستگی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی ورزشکاران مراجعه کننده به باشگاه های ایروبیک استان گلستان بود؛ با توجه به اینکه جامعه آماری تعداد مشخصی ندارد لذا از نمونه گیری غیراحتمالی و در دسترس بهره گیری و تعداد ۳۸۴ پرسشنامه در جامعه توزیع گردید. در این پژوهش برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد محرک های محیطی و نگرش لذت جویانه (حالت های عاطفی) و تمایل به تمرین استفاده شد. داده های به دست آمده از پرسشنامه پس از استخراج و طبقه بندی با استفاده از معادلات ساختاری از طریق نرم افزار Smart Pls مورد تجزیه تحلیل قرار داده است. نتایج تحقیق نشان داد که بین متغیر لذا و تمایل به تمرین و ... رابطه معناداری وجود دارد، اما بین متغیر لذا و زیبایی باشگاه و ... رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین نتایج نشان داد که متغیر لذت رابطه بین تمایل به تمرین و ... را میانجیگری می کند. در حالی که متغیر لذا رابطه بین تمایل به تمرین و ... رابطه معناداری وجود دارد؛ اما بین متغیر انگیختگی و چیدمان تجهیزت ورزشی و ... رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین نتایج نشان داد که متغیر انگیختگی رابطه بین تمایل به تمرین و روشنایی باشگاه و ... را میانجیگری می کند در حالی که متغیر انگیختگی رابطه بین زیبایی باشگاه و ... را میانجیگری نمی کند.

کلیدواژه ها:

نگرش ادراک شده نست به مکان ورزشی ، تمایل به تمرین ، نگرش لذت جویانه

نویسندگان

معصومه رحمانی

دانشجو، گروه حسابداری، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران