رابطه ی خودپنداره، عزت نفس و کمال گرایی با شدت آکنه در نوجوانان

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 80

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JFMH-19-6_002

تاریخ نمایه سازی: 3 آبان 1402

چکیده مقاله:

مقدمه: آکنه یکی از شایع ترین بیماری­های پوستی است که حدود ۸۵ درصد افراد جامعه را در دوره­هایی از زندگی درگیر نموده و می­تواند بر جنبه­های مختلف فردی و اجتماعی شخصیت  افراد تاثیر بگذاردکه از آن جمله می­توان به خودپنداره، عزت نفس و کمال­گرایی اشاره کرد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه­ی خودپنداره، عزت نفس و کمال­گرایی با شدت  آکنه در نوجوانان انجام شد.روش­کار: این مطالعه­ی مقطعی-توصیفی در سال ۱۳۹۲ بر روی دانش­آموزان مقطع راهنمایی و دبیرستان شهرستان جلفا بر روی ۲۰۰ نوجوان مبتلا به آکنه با نمونه­گیری هدفمند انجام شده است. ابزار پژوهش شامل پرسش­نامه­های خودپنداره ساراسوت (۱۹۸۴)، عزت نفس روزنبرگ (۱۹۶۵) و چندبعدی کمال­گرایی هویت و فلت (۱۹۹۱) بود. داده­ها با استفاده از آمار توصیفی، روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون به روش همزمان تحلیل شدند.یافته­ها: نتایج نشان داد که خودپنداره (۳۶/۰- =r و ۰۱/۰≥P) و عزت نفس (۸۳/۰- =r و ۰۱/۰≥P) رابطه­ی منفی معنی­داری با شدت آکنه دارند. در حالی که کمال­گرایی رابطه­ی مثبت معنی­داری با شدت آکنه دارد (۵۸/۰=r و ۰۱/۰≥P).   هم­چنین در پیش­بینی شدت آکنه، عزت نفس دارای بیشترین میزان تعیین­کنندگی می­باشد (۷۵/۰- =β و ۰۱/۰≥P).  نتیجه­گیری: بر اساس یافته­های این پژوهش، نوجوانان در برابر اثرات روانی- اجتماعی ناشی از آکنه بسیار آسیب­پذیر هستند.  بر این اساس به نظر می رسد توجه به مراقبت­های روانی در کنار درمان پزشکی آکنه، ضروری است.

نویسندگان

علی افشاری

استادیار گروه روان شناسی، دانشکده ی علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

پریا پیامی

کارشناس ارشد روان شناسی بالینی کودک و نوجوان، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

بهرام پیمان نیا

دانشجوی دکترای تخصصی روان شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران