مطالعات سند ملی آمایش سرزمین تغییرات اقلیمی (جلد دوم- ارزیابی روند و پیشنگری اثرات تغییر اقلیم در ایران)

نوع محتوی: طرح پژوهشی
زبان: فارسی
شناسه ملی سند علمی: R-1721616
تاریخ درج در سایت: 23 مرداد 1402
دسته بندی علمی:
مشاهده: 451
تعداد صفحات: 60
سال انتشار: 1399

فایل این طرح پژوهشی در 60 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این طرح پژوهشی:

چکیده طرح پژوهشی:

تغییر اقلیم و گرمایش جهانی از اواخر قرن بیستم تاکنون یکی از مسائلی بوده است که ذهن بسیاری از محققان را به خود معطوف داشته و به مهمترین چالش قرن حاضر تبدیل شده است. آب و هوای کره زمین در طی این سالها از تعادل خارج شده و دمای آن روزبهروز در حال افزایش بوده است. اقلیم یا آبوهوا به میانگین شرایط جوی زمینی یا آبی با توجه به شرایط فصلی و زمانی گفته میشود. معمولا آب و هوا به وسیله مجموعه تغییرات پارامترهای سطحی و جوی مانند دما، میزان بارش، میزان وزش باد، رطوبت، ابری بودن، رطوبت خاک، دمای سطح آب دریا و غیره تعیین میشود. مجموعه این شرایط در طولانیمدت به همراه اندازهگیری سایر پارامترها مانند حداقل دمای روزانه، طول مدت فصل کشت یا شدت سیلابها، اقلیم منطقه را مشخص میکند.
این پژوهش با هدف بررسی اقلیمی ایران طی بازه زمانی بلندمدت و سپس پیشبینی برای سال ۲۰۳۰ که به افق زمانی سند ملی آمایش سرزمین نزدیک میباشد، انجام پذیرفته است. این مدلسازی مبتنی بر مدلهای گزارش پنجم IPCC موسوم به CMIP۵ انجام شده است. روشهای مختلفی برای پیشبینی و ارزیابی تغییرات اقلیمی وجود دارد، اما روش به کار گرفته شده در این پژوهش بر اساس دادههای جهانی و نیز مقایسه مدلهاست نه صرفا میانگینگیری از مدلهای مختلف. بر این مبنا ابتدا با مرور منابع بهترین مدلهای توصیه شده پژوهشهای مختلف برای ایران از بین چندین مدل پیشنهادی انتخاب شدند. سپس بر اساس شاخصهای آماری مدلهای CSIRO-Mk۳-۶-۰ ، GFDL-ESM۲M و MRI-CGCM۳ جهت انتخاب به کاربست در سند ملی آمایش صحت سنجی شدند. مدل MRI-CGCM۳ در مقایسه با سایر مدلها، کارایی مناسب و قابل قبولی در شبیهسازی پارامترهای اقلیمی دارد و در پیشنگری پارامترهای دمایی از عملکرد خوبی برخوردار است. دادههای مورد استفاده از مدل MRI-CGCM۳ که ساخت و طراحی ژاپن بود با ریزمقیاس نمایی به روش MarkSimGCM با سه سناریوی واداشت تابشی RCP۲.۶ ، RCP۴.۵ و RCP۸.۵ تولید شدند. نتایج این پژوهش بیانکننده تغییرات کلان در میزان بارش و دما در پهنه جغرافیایی کشور است. نتایج حاصل از پیشنگری مدل نشان میدهد که مقادیر دما در سناریوهای مختلف طی دوره آینده نسبت به دوره مشاهداتی (روند زمانی گذشته تا زمان حال)، افزایش خواهد یافت. بیشترین میزان بارش در نواحی شمال و جنوب غرب است که در وهله اول مربوط به عرض جغرافیایی و تغییرات اقلیم در سطح جهانی است و در کنار آن عواملی همچون ارتفاعات، ناهمواریها و تنوع توپوگرافی مزید علت میباشد که تغییرات و نوسانات را ایجاد میکند. بر پایه نتایج حاصل از دادههای مدل، بارش در هر سه سناریوی مورد بررسی در مقایسه با دوره مشاهداتی در مناطق جنوب و مرکز کشور کاهش محسوسی را نشان
میدهند. لذا منطبق با شرایط اقلیمی آینده نیاز به اجرای برنامههای خاص یا تدوین راهبردها و سیاستهای مختلف میباشد که در این خصوص راهکارهای پیشنهادی برای هر بخش اعلام شده است.

پیش گفتار طرح پژوهشی

تنظیم روابط بین عوام انسانی، اقتصادی و محیطی با انگیزه بهرهمندی از سرزمین در جهت استفاده شایسته و پایدار از توان انسانی و طبیعی، مورد توجه آمایش سرزمین است. به بیانی دیگر، آمایش سرزمین به دنبال چیدمان سه مولفه مهم جمعیت، سرمایه و منابع طبیعی برای تحقق مطلوبترین، عادلانهترین و پایدارترین سازمان فضایی در سرزمین است. در این راستا، بدیهی است که آمایش سرزمین در چارچوب اصول مصوب، از طریق حفاظت کاربریهای پایدار اراضی، افزایش بهرهوری، کارایی و بازده اقتصادی، گسترش عدالت اجتماعی، رفع فقر و محرومیت، برقراری تعادل و توازن در برخورداری از سطح معقول توسعه و رفاه در تمام مناطق جغرافیایی، ایجاد و تحکیم پیوندهای اقتصادی درون و برون منطقهای و هماهنگسازی تاثیرات فضایی– زمانی سیاستهای بخشی، استانی، منطقهای و ملی بهگونهای عم کرده تا بتواند اهداف چشمانداز بلندمدت توسعه کشور و مدیریت یکپارچه سرزمین را بهصورت تحققپذیر، متوازن، پایدار و عادلانه عملی سازد. درمجموع میتوان چنین بیان داشت که آمایش سرزمین نوعی برنامهریزی فضایی راهبردی است که با بهرهمندی از خرد،
دانش و بینش سرزمینی، به دنبال تحقق موارد ذی است:
 توسعه فضایی متعادل و متوازن سرزمین با رعایت توان اکولوژیک؛
 حفظ وحدت و یکپارچگی سرزمین؛
 بهرهوری بهینه از سرزمین، متناسب با ظرفیتهای فضایی و موقعیت مکانی همچون هاب ارتباطی و اقتصاد
دریاپایه؛
 توجه ویوه به قلمروهای خاص سرزمینی؛
 کاهش اختلاف در بهرهمندی نواحی و اقوام گوناگون کشور از مواهب توسعه؛
 ارتقاء بهرهوری و کارایی اقتصادی؛
 ارتقاء رقابتپذیری بینالمللی، مبتنی بر فعالسازی مزیتهای مغفول مانده و خلق مزیتهای جدید سرزمینی
و
 ارتقاء کیفیت زندگی ساکنان همه مناطق کشور.
با عنایت به اهمیت موضوع آمایش سرزمین، ضرورت و نقش آن در نظام برنامهریزی همواره مورد تاکید نظام برنامهریزی؛ بهویوه سازمان برنامه و بودجه کشور بوده، به نحوی که در پنج دهه گذشته، چهار دوره مطالعات آمایش سرزمین در کشور تجربه شده است. در ادامه تلاشهای صورت گرفته برای تدوین سند ملی آمایش سرزمین؛ در دوره اخیر، پس از آغاز بهکار دولت تدبیر و امید و احیای سازمان برنامه و بودجه کشور، با توجه به اهمیت موضوع و با استناد به تکلیف قانونی ماده ۲۰ قانون برنامه ششم توسعه، تدوین سند ملی آمایش سرزمین مدنظر قرار گرفته و انجام آن به مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری واگذار گردید.
پس از محول شدن تهیه سند ملی آمایش سرزمین به مرکز پووهشهای توسعه و آیندهنگری، بهمنظور بهره- مندی حداکثری از مجموعه مطالعات و گزارشهای انجام شده در کشور؛ بهرهگیری از تمام اندوخته دولت و توان علمی کشور در راستای تدوین سندی جامع، بهعنوان نقشه راه توسعه بلندمدت کشور، ساختار اجرایی تدوین سند ملی آمایش با هدف عضویت معاونت وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی ذیربط و همچنین اساتید و صاحبنظران برجسته کشور در ترکیب تمامی کارگروهها، شک گرفت. در این راستا، مطالعات سند ملی آمایش سرزمین در قالب ۸۳ گروه مطالعاتی با حضور بیش از ۲۴ نفر از صاحبنظران برجسته کشور و کارشناسان مجرب در حوزههای جمعیتی، محیطزیست، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی انجام پذیرفت که ماحص تلاش گروههای مختلف مطالعاتی، تدوین بیش از ۰۴ جلد گزارش پشتیبان سند ملی آمایش سرزمین بوده که این گزارش بخشی از آن مجموعه است.
امید است نتایج حاص از مطالعات تدوین سند ملی آمایش سرزمین، راهنمای مناسبی برای تمامی ذینفعان بوده و نویدبخش تحقق توسعه پایدار در سرزمین ایران باشد. در پایان بر خود واجب میدانم مراتب تشکر و قدردانی صمیمانه از تمامی افرادی که در راهبری، هدایت و تدوین مطالعات سند ملی آمایش سرزمین در قالب شورای مشورتی و سیاستگذاری، کمیته علمی و کمیته اجرایی سهیم بودهاند را ابزار دارم.
علیرضا آزموده اردلان
رئیس مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری

فهرست مطالب طرح پژوهشی

خلاصه مدیریتی ا
مقدمه . ۳
-۶ شرایط و مخاطرات اقلیمی در تحقیقات اقلیمی ۵
-۲ مرور منابع ۹
-۳ مواد و روش ۶۶
-۹-۹ مقیاس مکانی مورد مطالعه . ۹۹
-۲-۹ مقیاس زمانی مطالعاتی . ۹۹
-۹-۹ مدلهای مورد ارزیابی ۹۲
-۹-۹-۹ سناریوهای پیشبینی مدل CMIP۵ ۹۹
-۲-۹-۹ اطلاعات آماری و دادههای مدلهای CMIP۵ . ۹۰
-۹-۹-۹ ریزمقیاس نمایی . ۹۹
-۰-۹-۹ اعتبارسنجی مدلهای شبیهسازی کننده گردش کلی جو از تغییر اقلیم آینده . ۹۱
-۴ نتایج . ۲۶
-۹-۰ ارزیابی و بررسی مدلها . ۲۰
-۹-۹-۰ ارزیابی و بررسی مدل CSIRO-Mk۳-۶-۰. ۲۰
-۲-۹-۰ ارزیابی مدل GFDL-ESM۲M . ۲۰
-۹-۹-۰ ارزیابی مدل MRI-CGCM۳ ۲۲
-۲-۰ نتایج حاصل از مدلسازیها ۲۲
-۵ بحث و نتیجهگیری و ارائه راهکارها ۴۳
منابع . ۴۷

نمایش کامل متن