تعیین عوامل موثر بر توریسم درمانی با تاکید بر کارآفرینی فناورانه در ایران

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 198

فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BESKI01_008

تاریخ نمایه سازی: 14 تیر 1402

چکیده مقاله:

امروزه ارائه خدمات درمانی به بیماران بین المللی دردنیا به صورت گسترده مورد توجه قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر تعیین عوامل موثر بر توریسم درمانی با تاکید بر کارآفرینی فناورانه در ایران بوده است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی-توسعه ای است و از حیث روش اجرا از نوع تحقیقات توصیفی-پیمایشی و از نوع همبستگی قرار می گیرد و از روش آمیخته اکتشافی و همچنین در قسمت کیفی از روش دلفی فازی استفاده شده است. در مرحله کیفی تیم تصمیم تحقیق ۴۱ نفر است که از اساتید دانشگاهی و مدیران عالی وزارت بهداشت و درمان، انتخاب شده و در مرحله کمی جامعه آماری را کارشناسان بیمارستان های دارای مجوز IPD و دفاتر مسافرتی و گردشگری سلامت تشکیل می دهند که تعداد آنان ۲۱۰ نفر بود. برای تعیین حجم نمونه کارشناسان از جدول کرجسی و مورگان استفاده شد لذا تعداد حجم نمونه ۱۳۶ نفر تعیین شد و روش نمونه گیری، تصادفی طبقه ای بود. برای شناسایی شاخص های توریسم درمانی مبتنی بر کارآفرینی فناورانه از روش دلفی فازی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد شش شاخص اصلی: عوامل ساختاری، عوامل مهارتی، عوامل مدیریتی، حمایت های ستادی، عوامل خارجی و تعاملات بین سازمانی و ۲۶ شاخص فرعی، به عنوان مهمترین شاخصهای توریسم درمانی مبتنی بر کارآفرینی فناورانه معرفی شده است. همچنین برای برازش از روش تحلیل عاملی و برای رتبه بندی از روش سلسله مراتبی استفاده شده که شاخص های (عوامل ساختاری با ۳۸۲/۰، عوامل مهارتی با ۲۵۰/۰، عوامل مدیریتی با ۱۶۰/۰، حمایت های ستادی با ۱۰۱/۰، عوامل خارجی با ۰۶۴/۰و شاخص تعاملات بین سازمانی با ۰۴۳/۰) به ترتیب دارای اولویت می باشند.

نویسندگان

حمید رضائی

استادیار گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی پارسا، بابلسر، ایران

زهرا الداغی

مدرس گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، گنبدکاووس، ایران

علیرضا گرایلی

عضو هیئت علمی گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، گنبدکاووس، ایران