تاثیر اجتناب مالیاتی بر خطر سقوط قیمت سهام با تاکید بر نوآوری شرکت

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 122

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MANAGEMENTBONYAD10_022

تاریخ نمایه سازی: 26 خرداد 1402

چکیده مقاله:

مدیران، مسئولان تهیه صورت های مالی به حساب می آیند و به طور بالقوه سعی می کنند تصویر واحد تجاری را مطلوبجلوه دهند. در این راستا تمایل دارند افشای اخبار بد را به تاخیر بیندازند و اخبار خوب را هرچه سریع تر افشا کنند.تمایل مدیران برای افشا نکردن اخبار بد، به ایجاد ریسک سقوط قیمت سهام منجر میشود. در وضعیت وجود اجتناب ازپرداخت مالیات، مدیران از توانایی ها و فرصت های بیشتری برای افشا نکردن اخبار بد و تسریع در افشای اخبارخوببرخوردار هستند؛ از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر اجتناب مالیاتی بر خطر سقوط قیمت سهام با تاکید برنوآوری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این راستا، تعداد ۱۲۰ شرکت برای دورهزمانی ۱۳۹۵ - ۱۴۰۰ انتخاب گردید. هدف پژوهش کاربردی و روش شناسی آن از نوع پس رویدادی است. از رویکردداده های ترکیبی برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار آماریEviews استفاده شد. نتایج نشان داد که اجتناب مالیاتی بر خطر سقوط قیمت سهام تاثیر دارد. بدین معنا، که اجتناباز پرداخت مالیات با ذخیره اخبار بد و در نهایت با سقوط قیمت سهام مرتبط است. همچنین نتایج نشان داد نوآوریشرکت بر خطر سقوط قیمت سهام تاثیر منفی و معنی داری دارد. در نهایت، نتایج نشان داد که نوآوری شرکت بر رابطهبین اجتناب مالیاتی و خطر سقوط قیمت سهام تاثیر ندارد

کلیدواژه ها:

اجتناب مالیاتی ، خطر سقوط قیمت سهام ، نوآوری شرکت.

نویسندگان

سعید انور خطیبی

استادیار گروه حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

محمد رضا کوی بران

دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران