تاثیر کیفیت حسابرسی و تامین مالی بدهی بر ارتباطات سیاسی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 140

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MANAGEMENTBONYAD10_021

تاریخ نمایه سازی: 26 خرداد 1402

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی و تامین مالی بدهی بر ارتباطات سیاسی در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران بود. بنابراین تعداد ۱۲۴ شرکت برای دوره زمانی ۱۳۹۵ - ۱۴۰۰ انتخاب گردید. در این پژوهش ۳ فرضیهاصلی مطرح شد. نتایج نشات داد که کیفیت حسابرسی بر ارتباطات سیاسی تاثیر منفی و معنی داری دارد. در حقیقت بهرهگیری از حسابرسان متخصص در صنعت و همچنین استفاده از حسابرسان با شهرت بالا موجب کاهش روابط سیاسی می شوددر حقیقت کیفیت حسابرسی موجب کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهامداران می گردد و از نگرش های سیاسیدر شرکت می کاهد. همچنین نتایج نشان داد که تامین مالی بدهی بر ارتباطات سیاسی تاثیر مثبت دارد در حقیقت افزایشتامین مالی شرکت ها از طریق منابع خارجی (بدهی) موجب افزایش ارتباطات سیاسی می گردد. در حقیقت مدیرانی که دسترسیبیشتری به وام های کلان دارند موجب رشد ارتباطات سیاسی در شرکت می گردند. نتایج فرضیه سوم نشان داد که تامین مالیبدهی بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و ارتباطات سیاسی تاثیر منفی دارد. در حقیقت، در شرکت هایی با تامین مالی بدهی بالا،ارتباط بین کیفیت حسابرسی و ارتباطات سیاسی منفی است.

نویسندگان

سعید انور خطیبی

استادیار گروه حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

محمد رضا کوی بران

دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران