بررسی محدودیت های توسعه فیزیکی شهرها (مطالعه موردی: شهرستان خاش)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 105

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ACUSCONF07_055

تاریخ نمایه سازی: 17 خرداد 1402

چکیده مقاله:

شهرستان خاش که در دهه های اخیر با رشد جمعیتی بالا مواجه بوده همین امر شدت نیاز تغییر کاربری ها را دو چندان کرده است . باتوجه به مطالب مذکور، مهمترین عوامل موثر بر توسعه فیزیکی و میزان تغییر کاربری به شهری در چهار جهت اصلی شهرستان خاشمورد بررسی قرار گرفته است. تحقیق حاضر از نظر ماهیت و روش، از نوع پژوهش های توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف از نوع کاربردی (عملی) است. ابزار سنجش و تحلیل داده ها نیز با استفاده از فرآیند سلسله مراتب تحلیلی و نرم افزار اکسپرت چویس اقدام گردید. جهتتدوین ساختار سلسله مراتبی دفن زباله در شهرستان خاش از ساختار نخست استفاده شده است که شامل سطوح هدف: محدودیت هایتوسعه فیزیکی شهرستان خاش معیارها: عوامل طبیعی و عوامل انسانی، زیرمعیارهای عوامل طبیعی: شیب و پوشش گیاهی، زیرمعیارهایعوامل انسانی: مهاجرت، پادگان های نظامی و عدم مدیریت میباشد. شهرستان خاش در داخل یک دشت بین کوهی واقع شده است که ازاطراف به وسیله ارتفاعات محصور گردیده است که توسعه فیزیکی شهرستان خاش به تقابل با فرآیندهای مورفولوژیکی قرار گرفته است وبا محدویتهای شیب مواجه است. همچنین نزدیکی شهرستان خاش به مرکز استان و نیز توسعه فیزیکی صعودی و درآمدزائی بیشتر درمرکز استان، باعث افزایش مهاجرت و کند شدن توسعه فیزیکی شهرستان گردیده است.

کلیدواژه ها:

توسعه فیزیکی ، فرآیند سلسله مراتب تحلیلی ، نرم افزار اکسپرت چویس ، خاش

نویسندگان

خدارحم ریگی

کارشناس ارشد، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان

زهرا میرکازهی

دانشجوی دکترا، علوم و مهندسی محیط زیست، دانشگاه بیرجند