تاثیر تنش شوری بر جوانه زنی بذر

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 169

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AGRICONGE02_019

تاریخ نمایه سازی: 31 اردیبهشت 1402

چکیده مقاله:

شوری از عوامل مهم کاهش رشد و عملکرد بسیاری از گیاهان در مناطق خشک ونیمه خشک دنیا به شمار می رود و اثرات زیانباری روی عملکرد گیاهان دارد. جوانه زنی به عنوان آغاز چرخه زندگی گیاهان یکساله نقش تعیین کننده ای در ماندگاری و پویایی گونه های خشک ونیمه خشک دارد . هدف از انجام پژوهش زیر تاثیر تنش شوری بر جوانه زنی بذر است . پژوهش حاضر از نوع مطالعات مروری مبتنی بر جمع آوری اطلاعات و دادههای کتابخانه ای ، اینترنتی و اسناد سازمانی است . نتایج نشان داد تنش شوری بر جوانه زنی بذرها سبب عدم یکنواختی استقرار گیاهچه ها و تولید گیاهچه های ضعیف می شود که درنهایت باعث کاهش عملکرد شده است . تنش شوری از دو طریق خشکی فیزیولوژیک حاصل از کاهش پتانسیل آب و سمیت یونهای سدیم و کلر درون بافتهای بر رشد گیاهچه حاصل از جوانه زنی تاثیرگذار است . یکی از راه های افزایش مولفه های جوانه زنی و سبز شدن بذر، استفاده از گیاهان شورزی در مراتع و تولید علوفه در خاکهای شوری و شیوه پرایمینگ است . همچنین شناخت میزان واکنش ارقام به تیمارهای پرایمینگ بذر در تنش شوری می تواند انتخاب مناسب تری را در پی داشته باشد.

نویسندگان

حمید رشنوراد

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه جنگلداری، دانشگاه لرستان

سیدوحید سیدنا

استادیار، گروه جنگلداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان

سمیه رومیانی

کارشناسی ارشد، گروه توسعه روستایی، دانشگاه لرستان