اثربخشی یادگیری معکوس بر نگرش و پیشرفت تحصیلی با تاکید بر تئوری جاناتان برگمن در دانش آموزان دختر پایه دهم تایباد

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 185

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HGSPD06_010

تاریخ نمایه سازی: 30 اردیبهشت 1402

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر یادگیری معکوس بر نگرش و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر پایه دهم شهر تایباد انجامشد. این پژوهش از نوع تحقیقات شبه تجربی با دو گروه کنترل و آزمایش به همراه پیش آزمون و پس آزمون به منظور بررسیتغییرات حاصله پیش و پس از اعمال متغیر آزمایشی در گروه آزمایش و مقایسه آن با گروه کنترل می باشد. جامعه این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه دهم دوره شهر تایباد در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ بود. روش نمونه گیری نیز به صورت دردسترس بود. از پرسشنامه یشرفت تحصیلی هرمنس (۱۹۷۰) و پرسشنامه نگرش به مدرسه توسط مک کوچ (۲۰۰۱) استفادهشد. روایی این پرسشنامه به وسیله روایی محتوایی و پایایی آن به وسیله آلفای کرانباخ بررسی و تائید شد. .داده ها به وسیلهتحلیل کوواریانس یکطرفه تحلیل گردید. نتایج بیانگر این بود که روش یادگیری معکوس بر پیشرفت تحصیلی و نگرش نسبت به تحصیل در دانش آموزان دختر پایه دهم تایباد تاثیرگذار است.

نویسندگان

حسین دهقان

استاد دانشگاه آزاداسلامی، واحد تایباد- دکترای تخصصی

خدیجه محمدی

دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت آموزشی، واحد تایباد