تاثیر عملکرد شهروندان در توسعه گردشگری خلاق، مطالعه موردی: منطقه سه شهر اصفهان

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 248

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

TGCE07_035

تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1402

چکیده مقاله:

گردشگری خلاق نقش مهمی در رشد و توسعه بسیاری شهرها در جهان دارد. در این میان نقش و عملکرد شهروندان در رونق گردشگری شهری حائز اهمیت است. که با برنامه ریزی و استفاده از برنامه گردشگری خلاق میتواند شرایط رشد گردشگری و جذب گردشگران داخلی و خارجی را فراهم کند. هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر عملکرد شهروندان در توسعه گردشگری خلاق در محدوده منطقه سه شهر اصفهان میباشد. روش پژوهش ماهیت کاربردی- توسعه ای و از نظر روش به صورت پیمایشی با حجم نمونه ۳۶۵ نفر از شهروندان منطقه سه شهر اصفهان است که به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. در این پژوهش ابزار به کار رفته شامل پرسشنامه عملکرد شهروندان و گردشگری خلاق میباشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمارهای توصیفی و استنباطی همبستگی و رگرسیون با نرم افزار SPSS استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان میدهد که عملکرد شهروندان بر توسعه گردشگری خلاق شهر اصفهان موثر بوده است (R= ۰/۶۹۰) و به میزانی که عملکرد شهروندان تغییر یابد، توسعه گردشگری خلاق نیز به همان میزان تغییر مییابد. همچنین مولفه های طبقه خلاق (R= ۰/۴۲۱)، انگیزه فعالیت خلاق ۰/۳۹۷) (R=، امکانات و تجهیزات خلاق (R= ۰/۱۳۷) و کیفیت زندگی (R= ۰/۱۴۸) تاثیر میگذارد.

نویسندگان

نرگس وزین

استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان

احمد طاهری

دانش آموخته رشته جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان