بررسی رابطه بین هوش معنوی با تاب آوری معلمان زن دوره ابتدایی شهر جهرم

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 36

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RAVAN05_1160

تاریخ نمایه سازی: 18 اردیبهشت 1402

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر تبیین رابطه بین هوش معنوی با تاب آوری معلمان زن دوره ابتدایی شهر جهرم بوده است. روش توصیفی و از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری این تحقیق شامل معلمان زن دوره ابتدایی شهر جهرم که بالغ بر ۱۹۸ نفر که با استفاده از جدول کرجسی- مورگان ۱۱۸ نفر به صورت نمونه گیری تصادفی ساده با استفاده از جدول مورگان انتخاب و مورد استفاده قرار گرفتند ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون ،هوش معنوی آمرام و دایر می باشد. همچنین روایی و پایایی پرسشنامه ها نیز مورد تایید قرار گرفت به منظور تحلیل داد ها از دو روش آمار توصیفی و استنباطی همبستگی و رگرسیون چند متغیری به شیوه همزمان و به وسیله نرم افزار آماری spss استفاده شد نتایج نشان دهنده آن است که بین هوش معنوی با تاب آوری رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین بین ابعاد هوش معنوی با تاب آوری رابطه معنی داری وجود داردابعاد هوش معنوی به طور معنی داری قادر به پیش بینی تاب آوری می باشد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

مهدی وارث

استادیار گروه مدیریت آموزشی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی ،شیراز، ایران.

لیلا پورداد

دانشجو کارشناسی ارشد ،واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی ، شیراز، ایران

ام البنین بیاتی

دانشجو کارشناسی ارشد ،واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی ، شیراز، ایران