بررسی رابطه بین رهبری معنوی بر یادگیری سازمانی کارکنان شهرداریهای شهر شیراز

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 409

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RAVAN05_0448

تاریخ نمایه سازی: 18 اردیبهشت 1402

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر به بررسی رابطه رهبری معنوی بر یادگیری سازمانی کارکنان شهرداری شیراز می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان زن و مرد شهرداری های شیراز می باشد. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است، که در آن از پرشنامه های رهبری معنوی (فرای و همکاران ، (۲۰۰۵ و پرسشنامه قابلیت یادگیری سازمانی ( چیوا و همکاران، (۲۰۰۷ استفاده گردید. یا فته ها نشان دهنده این است بین رهبری و یادگیری معنوی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و در نهایت مشخص شد رهبران معنوی عامل مهم و موثری در یادگیری سازمانی خواهند بود.

کلیدواژه ها:

رهبری معنوی ، یادگیری سازمانی ، کارکنان شهرداری های شیراز

نویسندگان

فاطمه ترابی اردکانی

گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد کازرون